przetarg nieograniczony o wartości zamówienia mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych /tekst. jedn. Dz. U. z 2015r.  poz. 2164 ze zm./ na zadanie pn.:

 „Dostawa produktów farmaceutycznych”

Nr postępowania: SPZOZ_NT/DZP/PN/07/17

Uwaga! Zmiana terminu składania ofert

Nowy termin składania ofert:     09.10.2017 godz. 10:00