ostępowanie w formie rozeznania cenowego o wartości zamówienia mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych /tekst. jedn. Dz. U. z 2017r.  poz. 1579 ze zm./  na

dostawę urządzenia do mycia i dezynfekcji pianą aktywną

Nr postępowania: SPZOZ_NT/DZP/ZO/ 09 /17

Termin składania ofert:

08 listopada 2017 roku, do godz. 11:00