przetarg nieograniczony o wartości zamówienia mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych /tekst. jedn. Dz. U. z 2017r.  poz. 1579 ze zm./ na zadanie pn.:

Zakup energii elektrycznej dla SPZOZ w Nowym Tomyślu

Nr postępowania: SPZOZ_NT/DZP/PN/09/17

Termin składania ofert: 30.11.2017 godz. 10:00