przetarg nieograniczony o wartości zamówienia mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych /tekst. jedn. Dz. U. z 2017r.  poz. 1579 ze zm./ na zadanie pn.:

Dostawa mebli, wózków, wyrobów za stali nierdzewnej i pozostałego wyposażenia dla potrzeb Bloku Operacyjnego i Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu SPZOZ w Nowym Tomyślu

Nr postepowania: SPZOZ_NT/DZP/PN/10/17

Uwaga! Zmiana terminu składania ofert

Nowy termin składania ofert: 20.12.2017 godz. 10:30

Zamawiający ubiega się o dofinansowanie ze środków WRPO na lata 2014-2020 na niniejsze zadanie w ramach Działania 9.1 „Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną”, Poddziałania 9.1.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia” .