„Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu ul. Poznańska 30, 64-300 Nowy Tomyśl działając na podstawie art . 26 ustawy z 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2016.1638 z późn.zm.) ogłasza ko nkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie następujących świadczeń zdrowotnych: Świadczenie usług zdrowotnych przez lekarza w dziedzinie chorób wewnętrznych