przetarg nieograniczony o wartości zamówienia mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych /tekst. jedn. Dz. U. z 2017r.  poz. 1579 ze zm./ na zadanie pn.:

DOSTAWA MATERIAŁÓW DO BADAŃ BAKTERIOLOGICZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ URZĄDZEŃ

Nr postepowania: SPZOZ_NT/DZP/PN/11/17

Uwaga! Zmiana terminu składania ofert

Nowy termin składania ofert: 16.01.2018 godz. 10:00