postępowanie w formie rozeznania cenowego o wartości zamówienia mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych /tekst. jedn. Dz. U. z 2017r.  poz. 1579 ze zm./  na

 „Dostawa systemu elektrochirurgicznego z funkcją koagulacji argonowej oraz systemem zamykania dużych naczyń krwionośnych z wyposażeniem

 

Nr postępowania: SPZOZ_NT/DZP/ZO/03/18

Termin składania ofert:

09 marca 2018 roku, do godz. 10:00