postępowanie w formie rozeznania cenowego o wartości zamówienia mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych /tekst. jedn. Dz. U. z 2017r.  poz. 1579 ze zm./  na

„Dostawa wózków inwalidzkich dla SPZOZ w Nowym Tomyślu

 

Nr postępowania: SPZOZ_NT/DZP/ZO/04/18

Termin składania ofert:

14 marca 2018 roku, do godz. 10:00

 

Zamawiający informuje iż niniejsze rozeznanie cenowe prowadzone jest w związku z projektem: „Rozbudowa i przebudowa Szpitala Powiatowego w Nowym Tomyślu - Budynek "E" II piętro, Blok Operacyjny i Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu”

ze środków WRPO na lata 2014-2020 w ramach Działania 9.1 „Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną”, Poddziałania 9.1.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia”