Informacja nt.udzielania świadczeń zdrowotnych osobom posiadającym status Kombatanta lub Osoby Represjonowanej SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ imienia doktora KAZIMIERZA HOŁOGI przystąpił do Programu ,,Szpital Przyjazny Kombatantom” , którego założeniem jest respektowanie uprawnień Kombatantów i Osób Represjonowanych w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością w zakresie:

podstawowej opieki zdrowotnej,
ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,
leczenia szpitalnego,
opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień,
rehabilitacji leczniczej,
świadczeń zdrowotnych kontraktowanych odrębnie.


Rodzaje dokumentów uprawniających do świadczeń zdrowotnych:

legitymacja/zaświadczenie o przyznaniu uprawnień kombatanckich wydane przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych;
legitymacja inwalidy wojennego i wojskowego wydana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych o symbolu ZUS Rw-51;
legitymacja osoby represjonowanej wydana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych o symbolu ZUS Rw-52.

Kombatanci i Osoby Represjonowane mają wyznaczane terminy świadczeń zdrowotnych z pominięciem kolejności listy oczekujących;


Pełnomocnikiem ds. Kombatantów w SPZOZ w Nowym Tomyslu jest Tomasz Przybylski tel. 61 44 27 397 e-mail: tprzybylski.spzoznt@poczta.fm

Przyjęcia interesantów w godzinach 12.00-13.00 od poniedziałku do piątku w budynku nad pracownią rezonansu magnetycznegoPodstawa prawna:

art. 47 c oraz art. 57 ust.2 pkt 10 Ustawy z dn. 27.08.2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2008 r. Nr 164, poz.1027 z późn. zm.);
Ustawa z dn. 24.01.1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego ( Dz. U. 2002 r. Nr 42, poz. 371 z późn. zm.)