przetarg nieograniczony o wartości zamówienia mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych /tekst. jedn. Dz. U. z 2017r.  poz. 1579 ze zm./ na zadanie pn.

DOSTAWA MIKROSKOPÓW OPERACYJNYCH ORAZ SPRZĘTU OKULISTYCZNEGO

 

Nr postepowania: SPZOZ_NT/DZP/PN/07/18

Zmiana terminu składania ofert: 

Nowy termin 25.06.2018   godz. 10:00