head ue

postępowanie w formie rozeznania cenowego o wartości zamówienia mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych /tekst. jedn. Dz. U. z 2017r.  poz. 1579 ze zm./  na

„Dostawa ssaka elektrycznego oraz aparatu EKG

 

Nr postępowania: SPZOZ_NT/DZP/ZO/07/18

Termin składania ofert:

26 lipca 2018 roku, do godz. 9:00

Zamówienie będzie dofinansowane z środków Unii Europejskiej w ramachWielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,

Oś priorytetowa 9: "Infrastruktura dla kapitału ludzkiego"

Działanie 9.1: "Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną"

Poddziałanie9.1.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia”

Tytuł projektu: „Rozbudowa i przebudowa Szpitala Powiatowego w Nowym Tomyślu - Budynek "E" II piętro, Blok Operacyjny i Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu”.