przetarg nieograniczony o wartości zamówienia większej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych /tekst. jedn. Dz. U. z 2017r.  poz. 1579 ze zm./ na zadanie pn.:

Dostawa produktów farmaceutycznych, płynów infuzyjnych, środków kontrastowych, produktów żywienia dojelitowego i pozajelitowego oraz produktów dietetycznych

 

Nr postępowania: SPZOZ_NT/DZP/PN/12/18

Uwaga! Zmiana terminu składania ofert.

Termin składania ofert - 06.11.2018 godz. 10:00