Nr sprawy: SPZOZ_NT.DZP.226.08.21                                                                         Nowy Tomyśl, 13.09.2021r.

 

Ogłoszenie o sprzedaży

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Tomyślu oferuje do sprzedaży:

 1. Przedmiot sprzedaży:
 • Zestaw Artroskopowy rok produkcji 2003

 na zestaw składa się:

 1. Wózek do urządzeń
 2. Monitor AS 4332
 3. Odtwarzacz DVD z nagrywarką
 4. Źródło światła 192798 PV 180 + kamera 2035 OP 927
 5. Światłowód OP 913
 6. Optyka PE 514 – 2 szt.
 7. Trokar EJ 565 R -2 szt.
 8. Koszyczek do optyki JF 436 – 2 szt.
 9. Shaver GD 665 + pedał 150 GD 671 + koszyk JG 113 R

 

Stan techniczny zestawu:

Urządzenie sprawne, zalecane wykorzystanie w Gabinetach Weterynaryjnych

 

Cena nie mniej niż: 6 500,00zł.

 

 1. Informacje ogólne
 2. Ogłoszenie ma charakter publiczny.
 3. Ogłoszenie przeprowadza się w formie pisemnej (zbieranie ofert).
 4. Zestaw artroskopowy zostanie sprzedany osobie, która zaoferuje najwyższą kwotę.
 5. Warunkiem rozpatrzenia oferty jest podpisanie przez Kupującego oświadczeń zawartych w formularzu ofertowym.
 6. Wszelkie koszty związane z transakcją kupna sprzedaży, w tym koszty transportu pokrywa Kupujący, zaleca się odbiór osobisty z terenu szpitala
 7. Sprzedający zalecana wizję lokalną. Termin musi być wcześniej ustalony ze Sprzedającym.
 8. Sprzedający wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu sprzedaży (art. 558 Kodeksu cywilnego).

 

III. Dokumenty, jakie Oferent powinien załączyć do oferty:

 1. Sprzedający wymaga, aby każda oferta zawierała następujące dokumenty:
 • wypełniony i podpisany przez Kupującego druk „Formularz ofertowy”, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Oferentowi nie wolno dokonywać żadnych zmian merytorycznych we wzorze druku „Formularz ofertowy” opracowanym przez Sprzedającego.

 • pełnomocnictwo (jeśli dotyczy)
 1. Oferta winna być podpisana przez uprawnioną do tego osobę tzn. jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca oferent lub oferentów występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza musi zostać dołączone do oferty.

 

 1. Sposób porozumiewania się ze Sprzedającym
 2. Wszelkie pytania dotyczące niniejszego ogłoszenia należy kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Oferent może zwrócić się do Sprzedającego o wyjaśnienie istotnych warunków dotyczących sprzedaży w godzinach pracy Sprzedającego tj.: 7:00 – 14:30.

 

 1. Miejsce składania ofert

Oferty w formie pisemnej dotyczące zakupu przedmiotu niniejszego ogłoszenia należy złożyć
w terminie do dnia 30.09.2021 r. godz. 10:00 w siedzibie Sprzedającego: SPZOZ w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 30, 64-300 Nowy Tomyśl – Sekretariat Dyrektora p. nr 3.

Oferta musi być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem SPRZEDAŻ ARTROSKOPU” nie otwierać przed 30.09.2021 r. do godz.10:15.

lub przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  30.09.2021 r. godz.10:15. w siedzibie SPZOZ pok. nr 10.

 1. Cena zestawu
 2. W ofercie należy przedstawić cenę ofertową brutto.

- Zestaw artroskopowy będzie mógł być sprzedany osobie, która zaproponuje najwyższą cenę. Cena nie może być niższa niż 6 500,00 zł.

Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

 1. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Sprzedającym a Kupującym odbywać się będą w złotych polskich.

 

VII. Informacje o formalnościach

 1. Wszyscy oferenci, którzy złożyli oferty zostaną poinformowani e-mailem o wyborze lub o unieważnieniu ogłoszenia bez dokonania wyboru lub stosowna informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej SPZOZ.
 1. Kupujący, który złoży ofertę z najwyższą ceną jest zobowiązany zapłacić cenę zakupu w terminie ustalonym przez Sprzedającego ( nie dłuższym niż 7 dni od dnia wyboru jego oferty).
 2. Wydanie przedmiotu sprzedawcy kupującemu nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu faktury sprzedaży.
 3. Jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Dyrektor zwróci się drogą
   e-mail lub faxem do oferentów, którzy złożyli te oferty, o złożenie w terminie określonym przez Dyrektora, dodatkowych ofert. Oferty dodatkowe nie mogą zawierać cen niższych niż zaoferowane w złożonych po raz pierwszy ofertach.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do unieważnienia ogłoszenia bez podania przyczyny. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia ogłoszenia jeśli wpłynie oferta, która będzie niższa niż 6 500,00 zł.
 6. Oferty będą rozpatrywane chociażby wpłynęła tylko 1 oferta spełniająca warunki określone
  w ogłoszeniu o sprzedaży.
 7. W związku ze sprzedażą używanego sprzętu medycznego strony wyłączają przepisy dotyczące rękojmi za wady ( art. 558§1 i 2 KC).

Nr sprawy: SPZOZ_NT.DZP.226.07.21

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Tomyślu oferuje do sprzedaży:

Pakiet nr 1  Ambulans VW Crafter - samochód specjalny sanitarny

 1. nr rejestracyjny: PNT 05072
 2. rok produkcji: 2008
 3. data pierwszej rejestracji: 14.05.2009
 4. nr identyfikacyjny (VIN): WV1ZZZ2EZ96005184
 5. wskazania drogomierza: 543 715 km
 6. dopuszczalna masa całkowita: 3 500 kg.
 7. rodzaj nadwozia: zamknięte - furgon - ambulans
 8. rodzaj paliwa: olej napędowy
 9. rodzaj skrzyni biegów: manualna
 10. ilość miejsc siedzących -4
 11. pojemność/moc silnika: 2461 cm3
 12. rodzaj napędu: tył

  Wyposażenie pojazdu:

  Ogrzewanie postojowe

  Drzwi boczne prawe, lewe przesuwne, drzwi tylne dwuskrzydłowe, immobiliser, zamek centralny, sześć poduszek powietrznych, elektrycznie opuszczane szyby, koło zapasowe,

  Stan pojazdu:

  Samochód wykorzystywany był w Sekcji Transportu Sanitarnego. Pojazd w stanie technicznym adekwatnym do przebiegu i roku produkcji, silnik niesprawny do wymiany. Odbiór pojazdu na lawecie.

  Badanie techniczne ważne do 8.05.2020r.

  Sprzedawca nie odpowiada za braki w wyposażeniu pojazdu oraz ukryte wady techniczne.

  Cena: nie niższa niż 10 000,00 zł brutto.

Pakiet 2 Mercedes Benz Sprinter 313 CDI  – samochód specjalny sanitarny

 1. nr rejestracyjny: PNT G111
 2. rok produkcji: 2000
 3. data pierwszej rejestracji: 14.03.2001r.
 4. nr silnika 61198150253329
 5. nr identyfikacyjny (VIN): WDB9036621R205120
 6. skazania drogomierza: 727 000 km.
 7. dopuszczalna masa całkowita: 3 500 kg.
 8. rodzaj nadwozia: zamknięte - furgon - ambulans
 9. rodzaj paliwa: olej napędowy
 10. ilość miejsc siedzących -6
 11. pojemność/moc silnika: 2151 cm3
 12. rodzaj skrzyni biegów: manualna  
 13. rodzaj napędu: tył

Wyposażenie pojazdu:

Ogrzewanie postojowe

Drzwi boczne prawe przesuwne, drzwi tylne dwuskrzydłowe, immobiliser,  koło zapasowe, podstawa noszy, zabudowa ambulansu.

Stan pojazdu:

Pojazd w stanie technicznym adekwatnym do przebiegu i roku produkcji. Silnik sprawny, samochód bardzo skorodowany (elementy metalowe od spodu samochodu jak i karoseria). Samochód nie ma ważnego przeglądu technicznego.  Rozładowany akumulator, odbiór możliwy w przypadku zaopatrzenia się w akumulator lub na lawecie. Brak przeglądu.

Sprzedawca nie odpowiada za braki w wyposażeniu pojazdu oraz ukryte wady techniczne.                                    

Cena: nie niższa  niż 10 000,00 zł brutto.

Szczegółowe wymagania zawarte są w załączonym ogłoszeniu o sprzedaży i załącznikach.

Oferty w formie pisemnej dotyczące zakupu przedmiotu niniejszego ogłoszenia należy złożyć
w terminie do dnia 19.07.2021r. godz. 10:00 w siedzibie Sprzedającego: SPZOZ w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 30, 64-300 Nowy Tomyśl – Sekretariat Dyrektora p. nr 3

Oferta musi być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem SPRZEDAŻ UŻYWANYCH POJAZDÓW” nie otwierać przed 19.07.2021 r. do godz.10:15.

Ze względów epidemiologicznych zaleca się złożenie oferty elektronicznie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  19.07.2021.r. godz.10:15. w siedzibie SPZOZ pok. nr 10.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Tomyślu oferuje do sprzedaży:

Pakiet nr 1  Ambulans VW Crafter - samochód specjalny sanitarny

 1. nr rejestracyjny: PNT 05072
 2. rok produkcji: 2008
 3. data pierwszej rejestracji: 14.05.2009
 4. nr identyfikacyjny (VIN): WV1ZZZ2EZ96005184
 5. wskazania drogomierza: 543 715 km
 6. dopuszczalna masa całkowita: 3 500 kg.
 7. rodzaj nadwozia: zamknięte - furgon - ambulans
 8. rodzaj paliwa: olej napędowy
 9. rodzaj skrzyni biegów: manualna
 10. ilość miejsc siedzących -4
 11. pojemność/moc silnika: 2461 cm3
 12. rodzaj napędu: tył

  Wyposażenie pojazdu:

  Ogrzewanie postojowe

  Drzwi boczne prawe, lewe przesuwne, drzwi tylne dwuskrzydłowe, immobiliser, zamek centralny, sześć poduszek powietrznych, elektrycznie opuszczane szyby, koło zapasowe,

  Stan pojazdu:

  Samochód wykorzystywany był w Sekcji Transportu Sanitarnego. Pojazd w stanie technicznym adekwatnym do przebiegu i roku produkcji, silnik niesprawny do wymiany. Odbiór pojazdu na lawecie.

  Badanie techniczne ważne do 8.05.2020r.

  Sprzedawca nie odpowiada za braki w wyposażeniu pojazdu oraz ukryte wady techniczne.

  Cena: nie niższa niż 15 000,00 zł brutto.

Pakiet 2 Mercedes Benz Sprinter 313 CDI  – samochód specjalny sanitarny

 1. nr rejestracyjny: PNT G111
 2. rok produkcji: 2000
 3. data pierwszej rejestracji: 14.03.2001r.
 4. nr silnika 61198150253329
 5. nr identyfikacyjny (VIN): WDB9036621R205120
 6. skazania drogomierza: 727 000 km.
 7. dopuszczalna masa całkowita: 3 500 kg.
 8. rodzaj nadwozia: zamknięte - furgon - ambulans
 9. rodzaj paliwa: olej napędowy
 10. ilość miejsc siedzących -6
 11. pojemność/moc silnika: 2151 cm3
 12. rodzaj skrzyni biegów: manualna  
 13. rodzaj napędu: tył

Wyposażenie pojazdu:

Ogrzewanie postojowe

Drzwi boczne prawe przesuwne, drzwi tylne dwuskrzydłowe, immobiliser,  koło zapasowe, podstawa noszy, zabudowa ambulansu.

Stan pojazdu:

Pojazd w stanie technicznym adekwatnym do przebiegu i roku produkcji. Silnik sprawny, samochód bardzo skorodowany (elementy metalowe od spodu samochodu jak i karoseria). Samochód nie ma ważnego przeglądu technicznego.  Rozładowany akumulator, odbiór możliwy w przypadku zaopatrzenia się w akumulator lub na lawecie. Brak przeglądu.

Sprzedawca nie odpowiada za braki w wyposażeniu pojazdu oraz ukryte wady techniczne.                                    

Cena: nie niższa  niż 15 000,00 zł brutto.

Szczegółowe wymagania zawarte są w załączonym ogłoszeniu o sprzedaży i załącznikach.

Oferty w formie pisemnej dotyczące zakupu przedmiotu niniejszego ogłoszenia należy złożyć
w terminie do dnia 12.07.2021r. godz. 10:00 w siedzibie Sprzedającego: SPZOZ w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 30, 64-300 Nowy Tomyśl – Sekretariat Dyrektora p. nr 3

Oferta musi być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem SPRZEDAŻ UŻYWANYCH POJAZDÓW” nie otwierać przed 12.07.2021 r. do godz.10:15.

Ze względów epidemiologicznych zaleca się złożenie oferty elektronicznie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  12.07.2021.r. godz.10:15. w siedzibie SPZOZ pok. nr 10.

 

Nr sprawy: SPZOZ_NT.DZP.226.05.21                                                                              Nowy Tomyśl, 5.05.2021r.

 

Ogłoszenie o sprzedaży

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Tomyślu oferuje do sprzedaży:

 1. Przedmiot sprzedaży:

 Aparat USG VIVID 3 , rok produkcji 2003

Aparat się nie uruchamia. Głowica  3S uszkodzona, popękana obudowa przy soczewce, uszkodzony kabel sygnałowy. Głowica 10L uszkodzenie soczewki. Aparat nie przeszedł przeglądu technicznego.

Cena: 3 000,00 zł.

                                              

 1. Informacje ogólne
 2. Ogłoszenie ma charakter publiczny.
 3. Ogłoszenie przeprowadza się w formie pisemnej (zbieranie ofert).
 4. Aparat zostanie sprzedany osobie, która zaoferuje najwyższą kwotę.
 5. Warunkiem rozpatrzenia oferty jest podpisanie przez Kupującego oświadczeń zawartych w formularzu ofertowym.
 6. Wszelkie koszty związane z transakcją kupna sprzedaży, w tym koszty transportu pokrywa Kupujący.
 7. Sprzedający zalecana wizję lokalną. Termin musi być wcześniej ustalony ze Sprzedającym.

 

III. Dokumenty, jakie Oferent powinien załączyć do oferty:

 1. Sprzedający wymaga, aby każda oferta zawierała następujące dokumenty:
 • wypełniony i podpisany przez Kupującego druk „Formularz ofertowy”, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Oferentowi nie wolno dokonywać żadnych zmian merytorycznych we wzorze druku „Formularz ofertowy” opracowanym przez Sprzedającego.

 • zaparafowany na każdej stronie wzór umowy, który stanowi załącznik nr 2.
 • pełnomocnictwo (jeśli dotyczy)
 1. Oferta winna być podpisana przez uprawnioną do tego osobę tzn. jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca oferent lub oferentów występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza musi zostać dołączone do oferty.

 

 1. Sposób porozumiewania się ze Sprzedającym
 2. Wszelkie pytania dotyczące niniejszego ogłoszenia należy kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Oferent może zwrócić się do Sprzedającego o wyjaśnienie istotnych warunków dotyczących sprzedaży w godzinach pracy Sprzedającego tj.: 7:00 – 14:30.

 

 1. Miejsce składania ofert

Oferty w formie pisemnej dotyczące zakupu przedmiotu niniejszego ogłoszenia należy złożyć
w terminie do dnia 12.05.2021 r. godz. 10:00 w siedzibie Sprzedającego: SPZOZ w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 30, 64-300 Nowy Tomyśl – Sekretariat Dyrektora p. nr 3

Oferta musi być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem SPRZEDAŻ UŻYWANEGO APARATU II  ” nie otwierać przed 12.05.2021r. do godz.10:15. lub elektronicznie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  12.05.2021r. godz.10:15. w siedzibie SPZOZ pok. nr 10.

 1. Cena aparatu
 2. W ofercie należy przedstawić cenę ofertową brutto. Aparat USG VIVID 3 będzie mógł być sprzedany osobie, która zaproponuje najwyższą cenę. Cena nie może być niższa niż – 2 000,00 zł.
 3. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
 4. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z transakcją kupna sprzedaży przedmiotu zamówienia.
 5. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Sprzedającym a Kupującym odbywać się będą w złotych polskich.

 

VII. Informacje o formalnościach

 1. Wszyscy oferenci, którzy złożyli oferty zostaną poinformowani e-mailem o wyborze lub o unieważnieniu ogłoszenia bez dokonania wyboru.
 2. Kupujący, który złoży ofertę z najwyższą ceną jest zobowiązany zapłacić cenę zakupu w terminie ustalonym przez Sprzedającego ( nie dłuższym niż 7 dni od dnia wyboru jego oferty).
 1. Wydanie przedmiotu sprzedawcy kupującemu nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu faktury sprzedaży oraz po podpisaniu protokołu zdawczo – odbiorczego.
 2. Jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Dyrektor zwróci się drogą
   e-mail lub faxem do oferentów, którzy złożyli te oferty, o złożenie w terminie określonym przez Dyrektora, dodatkowych ofert. Oferty dodatkowe nie mogą zawierać cen niższych niż zaoferowane w złożonych po raz pierwszy ofertach.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do unieważnienia ogłoszenia bez podania przyczyny. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia ogłoszenia jeśli wpłynie oferta, która będzie niższa niż: 2 000,00 zł.
 5. Oferty będą rozpatrywane chociażby wpłynęła tylko 1 oferta spełniająca warunki określone
  w ogłoszeniu o sprzedaży.
 6. W związku ze sprzedażą używanego sprzętu medycznego strony wyłączają przepisy dotyczące rękojmi za wady ( art. 558§1 i 2 KC).

 

Zdjęcia aparatu znajdują się w ogłoszeniu.

Załączniki

 1. Druk Oferta
 2. Wzór umowy

 

Zatwierdzam:

 

Tomasz Przybylski

Dyrektor SP ZOZ  w Nowym Tomyślu