Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia większej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych /tekst. jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm./ na Usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Tomyślu.

nr postępowania: 122/2015/N/Nowy Tomyśl

Ogłoszenie przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dn. 16.10.2014r.

Po opublikowaniu ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz korespondencja w postępowaniu zamieszczone będą na stronie internetowej Pełnomocnika Zamawiającego:

SUPRA BROKERS S.A., 54-118 Wrocław, Aleja Śląska1

www.suprabrokers.pl

Oferty należy składać na adres Pełnomocnika: Supra Brokers S.A., 54-118 Wrocław, Aleja Śląska1    do dnia 26.11.2014 do godz. 13:00

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Pełnomocnika.