Drukuj

KONKURS OFERT - USŁUGI LEKARZA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu ul. Poznańska 30, 64-300 Nowy Tomyśl działając na podstawie art. 26 ustawy z 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U.2013.217.j.t.) ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Przedmiotem postępowania jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarza nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (CPV  85121100-4 Ogólne usługi lekarskie)

Czas udzielania świadczeń objętych zamówieniem od 1 grudnia 2014r. do 31 marca 2017r

Informacji o szczegółowych warunkach konkursu udziela Kierownik Działu Kadr Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 30, tel. (61) 44-27-309. Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie oferty na udostępnionym przez SPZOZ w Nowym Tomyślu formularzu ofert. Formularze ofert znajdują się w zakładce „Ogłoszenia” na stronie internetowej szpitala: www.szpital-nowytomysl.pl .Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, z dopiskiem na kopercie „Konkurs ofert – usługi lekarza nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej”, w terminie do 31 października 2014r. do godz. 9,00 w sekretariacie Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Tomyślu. Termin związania ofertą wynosi 10 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Firmy w dniu  31 października 2014r. o godz. 10,00

Oferentom przysługuje prawo wnoszenia skarg i protestów na zasadach określonych w art. 153 i 154 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008r. Nr 164, poz.1027 ze zm.)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Tomyślu zastrzega sobie prawo odwołania konkursu lub jego unieważnienia oraz zmiany terminu składania ofert bez podania przyczyny.