Drukuj

FE POIS poziom pl 1 rgb

przetarg nieograniczony o wartości zamówienia większej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych /tekst. jedn. Dz. U. z 2017r.  poz. 1579 ze zm./ na zadanie pn.:

DOSTAWA URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH

DLA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO

 

Nr postępowania: SPZOZ_NT/DZP/PN/11/18

Termin składania ofert:     30.10.2018 godz. 10:00

Zamówienie będzie dofinansowane z środków Europejskiego Programu Rozwoju Regionalnego w ramachProgramu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Oś priorytetowa IX. Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia

Działanie 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego

w zakresie: Wsparcie istniejących szpitalnych oddziałów ratunkowych (SOR) ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii (roboty budowlane, doposażenie)

Tytuł projektu : „Doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPZOZ Nowy Tomyśl”.

Załączniki:
Pobierz plik (2018-OJS182-411561-pl.pdf)Ogloszenie o zamowieniu z dn. 21.09.2018[ ]331 kB
Pobierz plik (2018-OJS197-445482-pl.pdf)Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - opublikowane[ ]74 kB
Pobierz plik (2019-OJS014-028342-pl.pdf)Ogłoszenie o udzieleniu zamowienia z dn. 21.01.2019[ ]328 kB
Pobierz plik (Inform.o wyborze ofert i uniewaz.postep. z dn. 18.12.2018.pdf)Inf.o wyborze ofert dla części 1-10 i 12-13 oraz unieważnieniu postęp. dla cz.11[ ]2116 kB
Pobierz plik (Informacja z otwarcia ofert w dn. 30.10.2018.pdf)Informacja z otwarcia ofert w dn. 30.10.2018.pdf[ ]1183 kB
Pobierz plik (SIWZ.pdf)SIWZ.pdf[ ]628 kB
Pobierz plik (Wyjasnienia tresci SIWZ nr 2 z 4.10.2018.pdf)Wyjasnienia tresci SIWZ nr 2 z 4.10.2018.pdf[ ]677 kB
Pobierz plik (Wyjasnienia tresci SIWZ z 3.10.2018.pdf)Wyjasnienia tresci SIWZ z 3.10.2018.pdf[ ]2052 kB
Pobierz plik (Wyjasnienie treści SIWZ nr 3 + Inform. o modyfikacji SIWZ.pdf)Wyjasnienie treści SIWZ nr 3 + Inform. o modyfikacji SIWZ.pdf[ ]362 kB
Pobierz plik (Zał. 1A Opis Przedmiotu Zamowienia - cz.1.doc)Zał. 1A Opis Przedmiotu Zamowienia - cz.1.doc[ ]14027 kB
Pobierz plik (Zał. 1B Opis Przedmiotu Zamowienia - cz.2.doc)Zał. 1B Opis Przedmiotu Zamowienia - cz.2.doc[ ]1334 kB
Pobierz plik (Zał. 1C Opis Przedmiotu Zamowienia - cz.3.doc)Zał. 1C Opis Przedmiotu Zamowienia - cz.3.doc[ ]932 kB
Pobierz plik (Zał. 1D Opis Przedmiotu Zamowienia - cz.4.doc)Zał. 1D Opis Przedmiotu Zamowienia - cz.4.doc[ ]1010 kB
Pobierz plik (Zał. 1E Opis Przedmiotu Zamowienia - cz.5.doc)Zał. 1E Opis Przedmiotu Zamowienia - cz.5.doc[ ]870 kB
Pobierz plik (Zał. 1F Opis Przedmiotu Zamowienia - cz.6.doc)Zał. 1F Opis Przedmiotu Zamowienia - cz.6.doc[ ]13908 kB
Pobierz plik (Zał. 1G Opis Przedmiotu Zamowienia - cz.7.doc)Zał. 1G Opis Przedmiotu Zamowienia - cz.7.doc[ ]793 kB
Pobierz plik (Zał. 1H Opis Przedmiotu Zamowienia - cz.8.doc)Zał. 1H Opis Przedmiotu Zamowienia - cz.8.doc[ ]773 kB
Pobierz plik (Zał. 1I Opis Przedmiotu Zamowienia - cz.9 - zmodyfikowany.doc)Zał. 1I Opis Przedmiotu Zamowienia - cz.9 - zmodyfikowany.doc[ ]776 kB
Pobierz plik (Zał. 1I Opis Przedmiotu Zamowienia - cz.9.doc)Zał. 1I Opis Przedmiotu Zamowienia - cz.9.doc[ ]768 kB
Pobierz plik (Zał. 1J Opis Przedmiotu Zamowienia - cz.10.doc)Zał. 1J Opis Przedmiotu Zamowienia - cz.10.doc[ ]830 kB
Pobierz plik (Zał. 1K Opis Przedmiotu Zamowienia - cz.11.doc)Zał. 1K Opis Przedmiotu Zamowienia - cz.11.doc[ ]13677 kB
Pobierz plik (Zał. 1L Opis Przedmiotu Zamowienia - cz.12.doc)Zał. 1L Opis Przedmiotu Zamowienia - cz.12.doc[ ]13704 kB
Pobierz plik (Zał. 1Ł Opis Przedmiotu Zamowienia - cz.13.doc)Zał. 1Ł Opis Przedmiotu Zamowienia - cz.13.doc[ ]13698 kB
Pobierz plik (Załacznik nr 1 – Formularz ofertowy.doc)Załacznik nr 1 – Formularz ofertowy.doc[ ]13620 kB
Pobierz plik (Załacznik nr 2 – Formularz JEDZ.doc)Załacznik nr 2 – Formularz JEDZ.doc[ ]13764 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 2a Instrukcja wypelniania JEDZ.pdf)Załącznik nr 2a Instrukcja wypelniania JEDZ.pdf[ ]1155 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.doc)Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.doc[ ]646 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 4 - Oświadczenia o braku wyroku sądu lub decyzji o zaleganiu z płatnościami (art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy PZP.doc)Załącznik nr 4 - Oświadczenia o braku wyroku sądu lub decyzji o zaleganiu z płatnościami (art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy PZP.doc[ ]640 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 5 - Oświadczenie o braku orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie tytułem środka zapobiegawczego (art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy PZP).doc)Załącznik nr 5 - Oświadczenie o braku orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie tytułem środka zapobiegawczego (art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy PZP).doc[ ]643 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 6A – Wzór umowy dla cz. 1.doc)Załącznik nr 6A – Wzór umowy dla cz. 1.doc[ ]13648 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 6B – Wzór umowy dla cz. 2-13.doc)Załącznik nr 6B – Wzór umowy dla cz. 2-13.doc[ ]13616 kB
Pobierz plik (Zmiana ogłoszenia o zamówieniu z dn. 10.10.2018r..pdf)Zmiana ogłoszenia o zamówieniu z dn. 10.10.2018r..pdf[ ]76 kB