FE POIS poziom pl 1 rgb 

postępowanie w formie rozeznania cenowego o wartości zamówienia mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych /tekst. jedn. Dz. U. z 2018r.  poz. 1986 ze zm./  na zadanie:

„Dostawa systemu bezprzewodowego przywołania personelu dla potrzeb
SOR w Nowym Tomyślu

Nr postępowania: SPZOZ_NT/DZP/ZO/ 05 /19

Termin składania ofert:

15 kwietnia 2019 roku, do godz. 10:00

Zamówienie jest dofinansowane ze środków Europejskiego Programu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IX. Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia

Działanie 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego w zakresie: Wsparcie istniejących szpitalnych oddziałów ratunkowych (SOR) ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii (roboty budowlane, doposażenie)

Tytuł projektu: „Doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPZOZ Nowy Tomyśl”.

Zamawiający prosi o wydruk w kolorze stron, na których umieszczone są logotypy (UE, flagi RP, FE)