przetarg nieograniczony o wartości zamówienia mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych /tekst. jedn. Dz. U. z 2018r.  poz. 1986 ze zm./ na zadanie pn.:

Bezgotówkowy zakup paliw płynnych do pojazdów służbowych

 

Nr postępowania: SPZOZ_NT/DZP/PN/03/19

Termin składania ofert: 12.06.2019 godz. 10:00