przetarg nieograniczony o wartości zamówienia mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych /tekst. jedn. Dz. U. z 2018r.  poz. 1986 ze zm./ na zadanie pn.:

DOSTAWA ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO BADAŃ LABORATORYJNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ APARATÓW DIAGNOSTYCZNYCH

 

Nr postępowania: SPZOZ_NT/DZP/PN/04/19

Uwaga!

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

Nowy termin składania ofert: 02.07.2019 godz. 10:00