przetarg nieograniczony o wartości zamówienia mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych /tekst. jedn. Dz. U. z 2018r.  poz. 1986 ze zm./ na zadanie pn.:

DOSTAWA  ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH

Nr postępowania: SPZOZ_NT/DZP/PN/06/19

Nowy termin składania ofert:  08.10.2019 godz. 10:00