przetarg nieograniczony o wartości zamówienia mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych /tekst. jedn. Dz. U. z 2019r.  poz. 1843 ze zm./ na zadanie pn.

Zakup energii elektrycznej dla SPZOZ w Nowym Tomyślu

Nr postepowania: SPZOZ_NT/DZP/PN/08/19

Termin składania ofert:  18.11.2019   godz. 10:00