„Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu ul. Poznańska 30, 64-300 Nowy Tomyśl działając na podstawie art. 26 ustawy z 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (j.t. Dz.U. 2018.2190 z późn.zm.) ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Przedmiotem postępowania jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie obsługi elektroradiologicznej przez techników RTG   przy wykonywaniu badań elektroradiologicznych i  tomografii komputerowej. Przedmiot zamówienia obejmuje też kierowanie zespołem techników RTG oraz wykonywanie czynności Inspektora ochrony radiologicznej