Zespoły Ratownictwa Medycznego (Pogotowia ratunkowego) funkcjonują w ramach Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym Dz.U.06.191.1410 z późn. zm. , świadczą usługi medyczne głównie poprzez niesienie pierwszej pomocy medycznej. Do jego zadań należy w szczególności udzielanie w miejscu zdarzenia doraźnych świadczeń zdrowotnych w razie wypadku, urazu, porodu i nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia skutkujących zagrożeniem życia.

Przez SPZOZ w Nowym Tomyślu świadczenia te realizowane są w ramach umowy zawartej z WOW NFZ w Poznaniu oraz zgodnie z Wojewódzkim planem działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, którego treść można znaleźć pod adresem:

http://wzk.poznan.uw.gov.pl/wojewodzki-plan-dzialania-systemu-prm

Przy SPZOZ w Nowym Tomyślu działaja trzy Zespoły:

Zespół Specjalistyczny Ratownictwa Medycznego "S" z miejscem stacjonowania w Nowym Tomyślu

W skład zespołu wchodzą co najmniej trzy osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych w postaci:

docelowo, lekarze posiadający tytuł specjalisty lub specjalizujący się w dziedzinie medycyny ratunkowej. Należy jednak zaznaczyć, że do dnia 31 grudnia 2020 r. lekarzem systemu może być lekarz posiadający specjalizację lub tytuł specjalisty w dziedzinie: anestezjologii i intensywnej terapii, chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, ortopedii i traumatologii, lub pediatrii.
pielęgniarka systemu tj. osoba posiadającą tytuł specjalisty lub specjalizującą się w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, anestezjologii i intensywnej opieki, chirurgii, kardiologii, pediatrii, a także pielęgniarkę posiadającą ukończony kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, anestezjologii i intensywnej opieki, chirurgii, kardiologii, pediatrii oraz posiadającą co najmniej 3-letni staż pracy w oddziałach tych specjalności, oddziałach pomocy doraźnej, izbach przyjęć lub pogotowiu ratunkowym;
ratownik medyczny

oraz

Zespół Podstawowy Ratownictwa Medycznego "P" z miejscem stacjonowania w Opalenicy
Zespół Podstawowy Ratownictwa Medycznego "P" z miejscem stacjonowania w Zbąszyniu

w skład których wchodzą co najmniej dwie osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny

Każdy zespół ratownictwa medycznego jest wyposażony w specjalistyczny środek transportu sanitarnego, spełniający cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane. Aktualnie obowiązującą w tym zakresie normą jest Polska Norma PN-EN 1789:2008 "Pojazdy medyczne i ich wyposażenie - ambulanse drogowe". W niniejszej Normie określone zostały wymagania dotyczące konstrukcji, badania, osiągów i wyposażenia ambulansów drogowych stosowanych do transportu i sprawowania opieki nad pacjentami oraz wymagania dotyczące przedziału dla pacjenta.

Polska Norma PN-EN 1789:2008 określa wymagania dla kategorii ambulansów drogowych wyznaczonych na podstawie wzrastającego poziomu leczenia, które może być wykonane.

Są to następujące typy ambulansów drogowych:

Typ A: ambulans do transportu pacjentów - ambulans drogowy skonstruowany i wyposażony do transportu pacjentów, co do których nie przewiduje się, że zostaną pacjentami w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Istnieją dwa typy ambulansów do transportu pacjentów:
typ A1): odpowiedni do transportu jednego pacjenta;
typ A2): odpowiedni do transportu jednego pacjenta lub kilku pacjentów (na noszach i/lub w fotelu (-ach));
Typ B: ambulans ratunkowy - ambulans drogowy skonstruowany i wyposażony do transportu, podstawowego leczenia i monitorowania pacjentów;
Typ C: ruchoma jednostka intensywnej opieki ambulans ratunkowy - ambulans drogowy skonstruowany i wyposażony do transportu, zaawansowanego leczenia i monitorowania pacjentów