Drukuj

Dyrekcja SPZOZ w Nowym Tomyślu przypomina, że od 1 lipca 2012 r., na mocy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjnych ( Dz. U. z 2012 poz. 731) obowiązuje nowy tryb kierowania do zakładów opiekuńczych (opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych). Zgodnie z w/w Rozporządzeniem, skierowanie do zakładu opiekuńczego wydaje lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, na podstawie złożonego przez pacjenta (świadczeniobiorcę) wniosku o wydanie takiego skierowania, które wraz z dołączonym kompletem dokumentów określonych w Rozporządzeniu, pacjent składa bezpośrednio do wybranego przez siebie zakładu opiekuńczego.

Do 30 czerwca 2012r. wnioski o przyjęcie do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Opalenicy składane były poprzez Dyrekcję SPZOZ w Nowym Tomyślu do Starosty Powiatu Nowotomyskiego, który wydawał stosowna decyzje dotyczącą przyjęcia do ZOL.

Obecnie o terminie przyjęcia do ZOL decyduje kierownik jednostki. Jeżeli pacjent nie może być przyjęty z powodu braku miejsc, zostaje wpisany na listę osób oczekujących prowadzoną przez zakład.

Do zakładu opiekuńczego nie przyjmuje się świadczeniobiorcy, który w ocenie skalą Barthel otrzymał 40 punktów lub mniej, jeżeli podstawowym wskazaniem do objęcia go opieką jest zaawansowana choroba nowotworowa, choroba psychiczna lub uzależnienie.

Dokumenty niezbędne do ubiegania się o przyjęcie  do ZOL :

  1. wniosek o wydanie skierowania składany do lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
  2. skierowanie do zakładu opiekuńczo leczniczego oraz zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego (wydane przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego)
  3. wywiad pielęgniarski
  4. zaświadczenie lekarskie
  5. dokumenty potwierdzające wysokość dochodu pacjenta (świadczeniobiorcy)

(aby pobrać proszę kliknąć w kolorowe pole)

-------

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Opalenicy

jest zakładem stacjonarnym, stanowiącym wydzieloną komórkę organizacyjną SP ZOZ. Udziela całodobowych świadczeń zdrowotnych obejmujących leczenie, pielęgnację i rehabilitację osób, które przebyły ostrą fazę leczenia szpitalnego, jednak ze względu na stan zdrowia i stopień niepełnosprawności wymagają stałego nadzoru lekarskiego, pielęgnacyjnego i rehabilitacji.

Podstawą skierowania pacjenta do zakładu opiekuńczo - leczniczego jest wniosek lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub wniosek lekarza prowadzącego z oddziału szpitalnego po zakończonym leczeniu wraz z wymaganymi załącznikami ( Dz. U. 98.166.1265 ).

Procedura przyjęcia pacjenta do ZOL polega na przekazaniu właściwego skierowania do właściwej komórki SPZOZ. Po wstępnej ocenie pracownika socjalnego zlecenie podlega weryfikacji lekarza orzecznika powołanego przez Starostę powiatu nowotomyskiego. W następnej kolejności całość dokumentacji wraz z orzeczeniem przekazywana jest do właściwego działu przy starostwie powiatowym. Na jej podstawie Starosta podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu pacjenta do pobytu w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym.

Osoba przebywająca w zakładzie opiekuńczo - leczniczym ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania. Miesięczną opłatę ustala się w wysokości 250% najniższej emerytury z tym, że opłata nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70% miesięcznego dochodu. Opłatę pobiera się z góry za cały miesiąc pobytu. W przypadku wcześniejszego wypisu lub zgonu część niewykorzystanej opłaty zostanie zwrócona pacjentowi lub jego rodzinie.

W Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym chory może przebywać czasowo.  Do Zakładu nie może być przyjęty pacjent z chorobą psychiczną i w terminalnej fazie choroby nowotworowej.

W Zakładzie jest możliwość otrzymania przepustki. Na czas nieobecności pacjent jest zabezpieczany przez Zakład w leki i materiały medyczne. Za czas nieobecności nie ponosi opłaty.

Zasady udzielania świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w warunkach stacjonarnych


Odwiedziny u pacjentów odbywają się codziennie od 10:00 do 19:00.

Kierownik Zakładu
Pielęgniarka Oddziałowa
Piel. Elżbieta Nowak
Tel. /061/ 44 77 330

 

SKALA BARTHEL 2014

Rozporządzenie w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych