Sekcja Teleinformatyki:

  • Szymon Minge
  • Piotr Kaźmierowski
  • Jakub Brambor

 

Sekcja Teleinformatyczna wykonuje zadania związane z:

  1. zapewnieniem prawidłowej obsługi informatycznej i łącznościowej Zakładu;
  2. administrowaniem systemami informatycznymi Zakładu;
  3. wdrażaniem obowiązujących standardów, procedur i norm aplikacji szpitalnych;
  4. zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania posiadanego przez Zakład sprzętu    informatycznego i łącznościowego, w szczególności prowadzeniem ogółu czynności związanych z naprawą, konserwacją i serwisowaniem ww. sprzętu;
  5. zapewnieniem sprawności i ciągłości działania systemów bezpieczeństwa i ochrony danych w systemach informatycznych Zakładu.
  6. zaopatrzeniem Zakładu we współpracy z Sekcją Gospodarczą we wszystkie niezbędne dla realizacji zadań teleinformatycznych materiały eksploatacyjne i inwestycyjne oraz usługi;
  7. planowaniem i sporządzaniem rocznych planów zakupowych w zakresie działalności sekcji.