Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) zwanego dalej rozporządzeniem 2016/679 — Szpital w Nowym Tomyślu informuje, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych jest Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 30, 64-300 Nowy Tomyśl, tel. (61) 4427301, Faks: (61) 4422152.
 2. Współadministrowanie danymi - współadministratorem Pana/Pani danych będzie również Minister Zdrowia jako administrator danych przetwarzanych w systemie P1 oraz Internetowym Koncie Pacjenta. Kontakt: Ministerstwo Zdrowia ul. Miodowa 15 00-952 Warszawa e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Ministerstwie Zdrowia e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., elektroniczna skrzynka podawcza: /8tk37sxx6h/SkrytkaESP.
 3. Inspektorem Ochrony Danych jest Piotr Lichtarowicz, ul. Sienkiewicza 3, 64-300 Nowy Tomyśl, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. (61) 442 74 66
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu rejestracji oraz udzielenia świadczenia medycznego – szczepienia przeciw COVID-19 a także wystawienia poświadczenia zaszczepienia, na podstawie 6 ust. 1 lit. c), natomiast dane dotyczące stanu zdrowia na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) rozporządzenia 2019/679.
 5. Podane przez Pana/Panią dane osobowe wyłącznie w wyniku realizacji obowiązku prawnego zostaną wpisane do systemu P1 i będą udostępniane za pośrednictwem Systemu Informacji Medycznej oraz Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych: innym podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, oraz mogą zostać udostępnione Rzecznikowi Praw Pacjenta, NFZ, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, oraz innym, wymienionym w art. 26 ustawy z 6 listopada 2008 o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 6. Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego
 7. Pana/Pani dane osobowe podane w Kwestionariuszu wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby dorosłej przeciw COVID-19 będą przechowywane przez okres 20 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zebrano wywiad.
 8. Posiada Pan/Pani prawo do dostępu do swojej dokumentacji medycznej na zasadach określonych w art. 27-28 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, kopiowania, a także w przypadku, gdyby zakwestionował/a Pan/i ich prawidłowość, do ograniczenia przetwarzania przez okres pozwalający Administratorowi na sprawdzenie prawidłowości danych.
 9. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy rozporządzenia 2019/679.
 10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z art. 25 Ustawy z 6 listopada 2008 o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz przepisów wydanych na podst. art. 30 tej ustawy.
 11. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

INF-ZatKP zał. nr 5

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) zwanego dalej rozporządzeniem 2016/679 — Szpital w Nowym Tomyślu informuje, iż:

 1. Administratorem Pani danych jest Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 30, 64-300 Nowy Tomyśl, tel. (61) 4427301, Faks: (61) 4422152.
 2. Współadministrowanie danymi - w przypadku, gdyby korzystała Pani z pomocy pogotowia ratunkowego informujemy Panią, iż Dyrektor SP ZOZ będąc dysponentem zespołów ratownictwa medycznego w ramach Państwowego Ratownictwa Medycznego jest również współadministratorem danych przetwarzanych w tym systemie. Pozostali współadministratorzy to: Minister Zdrowia, Wojewoda Wielkopolski, Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Poznaniu, dysponent lotniczych zespołów ratownictwa medycznego.
 3. Inspektorem Ochrony Danych jest Piotr Lichtarowicz, ul. Sienkiewicza 3, 64-300 Nowy Tomyśl, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. (61) 442 74 66
 4. Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania i rozliczenia umowy o pobranie i przekazanie krwi pępowinowej, na podstawie 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2016/679, natomiast dane dotyczące stanu zdrowia na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a) rozporządzenia 2016/679.
 5. Podane przez Panią dane osobowe wyłącznie w wyniku realizacji obowiązku prawnego będą udostępniane podmiotowi, z którym zawarła Pani umowę tj:
  1. Polskiemu Bankowi Komórek Macierzystych ul. Grzybowska 2/41, 00-131 Warszawa, lub
  2. PROGENIS Sp. z o.o. ul. Wilcza 50/52, 00-679 Warszawa, lub
  3. Diagnostyką Bankiem Komórek Macierzystych Sp. z o.o.
 6. Podane przez Panią dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego
 7. Dokumenty zawierające Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano pobrania krwi;
 8. Posiada Pani prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, kopiowania oraz w przypadku, gdyby zakwestionowała Pani ich prawidłowość, do ograniczenia przetwarzania przez okres pozwalający Administratorowi na sprawdzenie prawidłowości danych, ma Pani prawo do żądania zaprzestania
 9. Ma Pani również prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, żądania jego zaprzestania, a także usunięcia danych;
 10. Posiada Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 11. Podanie przez Panią danych osobowych jest dobrowolne.
 12. Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania
 13. W celu zapewnienia bezpieczeństwa obywateli – osób przebywających w szpitalu oraz personelu szpitala, zabezpieczenia mienia publicznego w tym sprzętu medycznego oraz magazynów i archiwów, zabezpieczenia i zachowania w tajemnicy informacji, w tym danych osobowych a także zwiększenia ochrony przeciwpożarowej w monitorowanych budynkach — wprowadzono na terenie szpitala monitoring wizyjny z użyciem kamer. Pani dane są przetwarzane w związku z przebywaniem w przestrzeniach lub obszarach monitorowanych. Zasady przetwarzania określa procedura monitoringu wizyjnego – zał. nr 10 do Polityki Ochrony Danych.

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH

 

Ja niżej podpisana .................imię i nazwisko.................. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu w celu realizacji umów z:

 • Polskim Bankiem Komórek Macierzystych S.A.[1]
 • firmą PROGENIS Sp. z o.o.
 • Diagnostyką Bankiem Komórek Macierzystych Sp. z o.o.

dotyczących pobrania i przekazania krwi pępowinowej oraz w celu rozliczenia tych umów.

 ______________________

[1] Niewłaściwe skreślić

INF-PacRTG zał. nr 4

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) Szpital w Nowym Tomyślu informuje, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 30, 64-300 Nowy Tomyśl, tel. (61) 4427301, Faks: (61) 4422152
 2. Współadministrowanie danymi - w przypadku, gdyby korzystał/a Pan/Pani z pomocy pogotowia ratunkowego informujemy Pana/Panią, iż Dyrektor SP ZOZ będąc dysponentem zespołów ratownictwa medycznego w ramach Państwowego Ratownictwa Medycznego jest również współadministratorem danych przetwarzanych w tym systemie. Pozostali współadministratorzy to: Minister Zdrowia, Wojewoda Wielkopolski, Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Poznaniu, dysponent lotniczych zespołów ratownictwa medycznego.
 3. Inspektorem Ochrony Danych jest Piotr Lichtarowicz, ul. Sienkiewicza 3, 64-300 Nowy Tomyśl, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. (61) 442 74 66
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, leczenia, zapewnienia opieki zdrowotnej, diagnozy medycznej, zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej, utrzymania systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna, i zapewnienia bezpieczeństwa tego systemu, na podstawie 6 ust. 1 lit. c) RODO, natomiast dane dotyczące stanu zdrowia na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) RODO
 5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe wyłącznie w wyniku realizacji obowiązku prawnego będą udostępniane innym podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, Rzecznikowi Praw Pacjenta, NFZ, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, Systemom Informacji Medycznej oraz innym, wymienionym w art. 26 ustawy z 6 listopada 2008 o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 6. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcia w przypadku nieodebranych zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta oraz 5 lat w przypadku skierowania na badania
 8. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swojej dokumentacji medycznej na zasadach określonych w art. 27-28 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, kopiowania, a także w przypadku, gdyby zakwestionował/a Pan/i ich prawidłowość, do ograniczenia przetwarzania przez okres pozwalający Administratorowi na sprawdzenie prawidłowości danych;
 9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z art. 25 Ustawy z 6 listopada 2008 o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz przepisy wydane na podst. art. 30 tej ustawy.
 11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 12. W celu zapewnienia bezpieczeństwa obywateli – osób przebywających w szpitalu oraz personelu szpitala, zabezpieczenia mienia publicznego w tym sprzętu medycznego oraz magazynów i archiwów, zabezpieczenia i zachowania w tajemnicy informacji, w tym danych osobowych a także zwiększenia ochrony przeciwpożarowej w monitorowanych budynkach — wprowadzono na terenie szpitala monitoring wizyjny z użyciem kamer. Pani/Pana dane są przetwarzane w związku z przebywaniem w przestrzeniach lub obszarach monitorowanych. Zasady przetwarzania określa procedura monitoringu wizyjnego – zał. nr 10 do Polityki Ochrony Danych.

INF-PacDG zał. nr 3

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) zwanego dalej rozporządzeniem 2016/679 — Szpital w Nowym Tomyślu informuje, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych jest Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 30, 64-300 Nowy Tomyśl, tel. (61) 442 73 01, Faks: (61) 442 21 52
 2. Współadministrowanie danymi - w przypadku, gdyby korzystał/a Pan/Pani z pomocy pogotowia ratunkowego informujemy Pana/Panią, iż Dyrektor SP ZOZ będąc dysponentem zespołów ratownictwa medycznego w ramach Państwowego Ratownictwa Medycznego jest również współadministratorem danych przetwarzanych w tym systemie. Pozostali współadministratorzy to: Minister Zdrowia, Wojewoda Wielkopolski, Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Poznaniu, dysponent lotniczych zespołów ratownictwa medycznego.
 3. Inspektorem Ochrony Danych jest Piotr Lichtarowicz, ul. Sienkiewicza 3, 64-300 Nowy Tomyśl, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. (61) 442 74 66
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, leczenia, zapewnienia opieki zdrowotnej, diagnozy medycznej, zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej, utrzymania systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna, i zapewnienia bezpieczeństwa tego systemu, na podstawie 6 ust. 1 lit. c), natomiast dane dotyczące stanu zdrowia na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) rozporządzenia 2016/679.
 5. Podane przez Pana/Panią dane osobowe wyłącznie w wyniku realizacji obowiązku prawnego będą udostępniane innym podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, Rzecznikowi Praw Pacjenta, NFZ, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, Systemom Informacji Medycznej oraz innym, wymienionym w art. 26 ustawy z 6 listopada 2008 o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 6. Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 7. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu.
 8. Posiada Pan/Pani prawo do dostępu do swojej dokumentacji medycznej na zasadach określonych w art. 27-28 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, kopiowania, a także w przypadku, gdyby zakwestionował/a Pan/i ich prawidłowość, do ograniczenia przetwarzania przez okres pozwalający Administratorowi na sprawdzenie prawidłowości danych;
 9. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy rozporządzenia 2016/679.
 10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z art. 25 Ustawy z 6 listopada 2008 o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz przepisy wydane na podst. art. 30 tej ustawy.
 11. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 12. W celu zapewnienia bezpieczeństwa obywateli – osób przebywających w szpitalu oraz personelu szpitala, zabezpieczenia mienia publicznego w tym sprzętu medycznego oraz magazynów i archiwów, zabezpieczenia i zachowania w tajemnicy informacji, w tym danych osobowych a także zwiększenia ochrony przeciwpożarowej w monitorowanych budynkach — wprowadzono na terenie szpitala monitoring wizyjny z użyciem kamer. Pana/Pani dane są przetwarzane w związku z przebywaniem w przestrzeniach lub obszarach monitorowanych. Zasady przetwarzania określa procedura monitoringu wizyjnego – zał. nr 10 do Polityki Ochrony Danych.