Logo UE

Nowy respirator został nam przekazany w użyczenie przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego – beneficjenta projektu pt. „Działanie związane z zapobieganiem/łagodzeniem skutków epidemii COVID 19”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Działania 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne – Projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Otrzymany stacjonarno-transportowy respirator Monnal T60 został przekazany na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Powiatowego w Nowym Tomyślu. Sprzęt ten będzie wykorzystywany przede wszystkim w oddziale SOR i stanowić będzie wsparcie dla działań związanych ze zwalczaniem skutków epidemii COVID-19.

Serdecznie dziękujemy za przekazany sprzęt.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego zgłaszanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych w wykorzystaniu środków unijnych.

Mechanizm ten opracowany i udostępniony został przez Instytucję Zarządzającą POIiŚ i stanowi narzędzie informatyczne, umożliwiające przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia

 

Projekt w ramach: Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

PRIORYTET IX. Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia
DZIAŁANIE 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego w zakresie wsparcia istniejących szpitalnych oddziałów ratunkowych, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii (roboty budowlane, doposażenie) dla projektów realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z wyłączeniem województwa mazowieckiego.

Tytuł projektu: „Doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPZOZ Nowy Tomyśl”.

Wartość projektu: 3.135.940 zł.

Wysokość dofinansowania z UE (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego): 2.665.549 zł.

Środki organu założycielskiego (Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu): 470.391 zł.

 1. Zgłaszanie nieprawidłowości lub nadużyć w POIŚ 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca POIiŚ stworzyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub specjalnego formularza. Przyjęte rozwiązanie sprzyjać ma realizacji projektów w sposób etyczny, jawny i przejrzysty. Więcej informacji na temat mechanizmu znajduje się na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej.

 1. Opis projektu.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Tomyślu dnia 28 września 2018r. podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn. "Doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPZOZ Nowy Tomyśl" w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX. Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, której celem jest poprawa funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego. Doposażenie szpitalnego oddziału ratunkowego w niezbędny sprzęt ma istotny wpływ nie tylko na zakres i poziom świadczonych usług, ale również na zwiększenie ilość wykonanych świadczeń zdrowotnych.

Według zasady „złotej godziny” w ratownictwie medycznym/medycynie ratunkowej, od rozpoczęcia działań ratowniczych do udzielenia specjalistycznej opieki medycznej nie może upłynąć więcej niż 60 min. Przy zachowaniu tej zasady, szanse osób z ciężkimi urazami na przeżycie są dużo większe. Po upływie tego czasu, znacznie wzrasta ryzyko śmierci i powikłań. Decydujące znaczenie ma dostarczenie pacjenta z ciężkimi obrażeniami ciała, tak szybko jak to tylko możliwe, do Centrum Urazowego, w którym znajdują się specjaliści mogący zapewnić niezbędną opiekę medyczną.

Celem ogólnym projektu jest poprawa funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego.

Bezpośrednim celem projektu jest zwiększenie dostępności do wysokospecjalistycznych usług z wykorzystaniem nowych technologii medycznych.

Celem szczegółowym projektu jest doposażenie w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną SOR SPZOZ Nowy Tomyśl, dzięki czemu jako inwestycja w służbę zdrowia wpłynie bezpośrednio na jakość świadczeń medycznych i odpowie na zapotrzebowanie beneficjentów.

W ramach projektu zakupiony zostanie nowoczesny sprzęt medyczny m.in. respiratory mobilny i stacjonarny, defibrylatory, kardiomonitory, aparaty USG, cyfrowy mobilny aparat RTG przyłóżkowy oraz aparat RTG z ramieniem C, aparat do znieczulania, urządzenia do diagnostyki endoskopowej, detektory krwawień oraz żył, analizator parametrów krytycznych, aparaty do ogrzewania pacjenta i płynów infuzyjnych, ssaki elektryczne i aparaty EKG, pompy infuzyjne, łóżka szpitalne, lampa operacyjna, wózki transportowy i inwalidzkie, stół i stoliki zabiegowe, dźwig do podnoszenia pacjentów, system bezprzewodowego przywoływania osób.

 1. Postępowania przetargowe - w ramach projektu.


Postępowania przetargowe w ramach projektu pn. "Doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPZOZ Nowy Tomyśl" zamieszczane są w ogólnej zakładce OGŁOSZENIA/PRZETARGI - patrz strona główna.

Aktualne postępowania przetargowe:

 • SPZOZ_NT/DZP/PN/11/18 DOSTAWA URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH DLA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO

 • SPZOZ_NT/DZP/PN/01/19 DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO
 • SPZOZ_NT/DZP/PN/02/19 DOSTAWA ŁÓŻEK SZPITALNYCH i WÓZKA TRANSPORTOWEGO DLA SOR w NOWYM TOMYŚLU

Pozostałe postępowania:

 • SPZOZ_NT/DZP/ZO/04/19 Dostawa komputera z wyposażeniem dla potrzeb SOR w Nowym Tomyślu
 • SPZOZ_NT/DZP/ZO/05/19 Dostawa systemu bezprzewodowego  przywołania personelu dla potrzeb SOR w Nowym Tomyślu 
 • SPZOZ_NT/DZP/ZO/06/19 Dostawa komputera z wyposażeniem dla potrzeb SOR w Nowym Tomyślu

 

4. Publikacje prasowe i internetowe:

Odnośniki do publikacji:

 

Nowy sprzęt na SOR od Ministra Zdrowia za ponad 3 mln złotych.

 

head ue

Przedmiotem projektu jest przebudowa i wykończenie trzeciej kondygnacji budynku „E” Szpitala na potrzeby Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu oraz sali operacyjnej ortopedycznej. Inwestycja obejmuje prace budowlane, zabudowę sali operacyjnej i Sali przygotowania pacjentów wraz z zakupem sprzętu medycznego i wyposażenia; m.in. stołu operacyjnego ortopedycznego, respiratorów, aparatu do znieczulania, kardiomonitorów, defibrylatora, łóżek szpitalnych, szafek przyłóżkowych, wózków transportowych, wózków inwalidzkich oraz wózków do transportu narzędzi sterylnych, aparatu EKG, narzędzi artroskopowych, szyn rehabilitacyjnych CPM, mebli oraz regałów.

 

Cel projektu:   Zwiększenie jakości usług medycznych świadczonych przez Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu SPZOZ im. doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu.

Planowane efekty: Poprawa jakości usług medycznych m.in. poprzez:

 • zwiększenie dostępności do specjalistycznych usług zdrowotnych w zakresie chorób narządu ruchu;

 • poprawa skuteczności procesów terapeutycznych poprzez optymalne wykorzystanie bazy lokalowej (skrócenie czasu oczekiwania na leczenie, zwiększenie rotacji pacjentów przypadających na jedno lóżko – wzrost wydolności operacyjnej o 20-30% w zakresie zabiegów planowanych);

 • uruchomienie świadczeń z zakresu artroskopii barku;

 • uzyskanie kompleksowości świadczeń w zakresie chorób narządu ruchu;

 • spadek umieralności z powodu urazów narządu ruchu, przede wszystkim pacjentów po wypadkach,

 • zwiększenie bezpieczeństwa sanitarnego Szpitala w wyniku uzyskania osobnej Sali operacyjnej do zabiegów ortopedycznych.

wartość projektu: 6 116 159,72 PLN

w tym:

Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu: 5 918 995,52 PLN

kwota dofinansowania z EFRR : 5 031 146,19 PLN

 

Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

na lata 2014-2020

www.mapadotacji.gov.pl (http://www.mapadotacji.gov.pl/)