postępowanie w formie rozeznania cenowego o wartości zamówienia mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych /tekst. jedn. Dz. U. z 2015r.  poz. 2164 ze zm./  na

dostawę lampy RTG do tomografu komputerowego GE Healthcare Brithspeed 16

Termin składania ofert:

29.06.2017 godz. 12:00