Kierownik Działu
mgr Bogumiła Trybuś
tel.: 61 44 27 309 fax.: 61 44 22 152

Inspektorzy

Izabela Bambecka

tel. 61 44 27 310

Pełnomocnik ds. kontroli zarządczej

mgr Karolina Józefowska-Kliman

tel. 61 44 27 310

1.    Dział Kadr wykonuje zadania z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi
2.    Do zadań Działu należy prowadzenie spraw osobowych, zatrudniania i socjalnych, w tym:
1)    przygotowanie materiałów i wniosków związanych z zawieraniem umów  o pracę, uposażeniami i zmianą stanowisk pracy.
2)    prowadzenie ewidencji pracowników, akt osobowych, wydawanie legitymacji i zaświadczeń o zatrudnieniu, prowadzenie spraw związanych z czasową niezdolnością do pracy, spraw urlopów.
3)    kontrola porządku i dyscypliny pracy.
4)    przygotowanie wniosków w sprawie nagradzania i karania pracowników.
5)    załatwianie spraw związanych z przechodzeniem pracowników na emeryturę lub uzyskania renty.
6)    analizowanie stanu zatrudnienia i wykorzystania czasu pracy
w komórkach organizacyjnych Zakładu.
7)    opracowywanie wniosków w sprawie obsady osobowej i właściwego rozmieszczania kadr.
8)    opracowywanie sprawozdań dotyczących zatrudnienia i spraw socjalnych.
9)    prowadzenie spraw związanych z wykorzystaniem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
10)    przestrzeganie obowiązujących procedur postępowania zgodnie z systemem zarządzania jakości
11)    nadzór nad pracą Rachuby Płac, do której zadań należy:
a.    sporządzanie list płac,
b.    sporządzanie list płatniczych na wypłaty zasiłków,
c.    naliczanie wynagrodzeń i odpraw zgodnie z obowiązującymi w Zakładzie przepisami.
d.    wystawianie dokumentów o zarobkach na prośbę pracownika,
e.    dokonywanie rozliczeń podatkowych z ZUS-em,
3.    Szczegółowe zadania określają zakresy czynności poszczególnych pracowników zatrudnionych w Dziale Kadr z Rachubą Płac.
4.    Pracownicy Działu są zobowiązani do przestrzegania przepisów BHP, P-poż., przepisów o ochronie danych osobowych oraz do stałego dokształcania się i doskonalenia zawodowego.