Nr sprawy: SPZOZ_NT.DZP.216.01.24

 

Przedmiot sprzedaży:

System tomografu komputerowego, model BrightSpeed Elite Select 16 GE, numer fabryczny: 237104HM5, data produkcji marzec 2010, producent GE Hangwei Medical Systems Co.LTD

z automatycznym wstrzykiwaczem kontrastu, model Urlich Missouri XD 2051, numer fabryczny CO.696501 i TO.698941.

Więcej informacji znajduje się w Załączniku nr 2 Opis przedmiotu sprzedaży.

Cena minimalna urządzenia (cena wywoławcza) = 90.720,00 zł brutto (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia złotych 00/100)

Informacje ogólne:

Przetarg ma charakter publiczny, przeprowadza się w formie pisemnej (zbieranie ofert).

Tomograf nie jest objęty gwarancją i rękojmią. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte. Kupujący po dokonaniu zakupu w żadnym czasie nie może dokonywać zwrotu tomografu z żądaniem obniżenia ceny lub zwrotu wniesionej zapłaty za przedmiot zamówienie bądź składać innych roszczeń wobec Sprzedającego.

Tomograf komputerowy zostanie sprzedany uczestnikowi przetargu, który zaoferuje najwyższą kwotę.

Sprzedaż nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywoławczej.

Oferta złożona w toku przetargu przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta albo gdy przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Warunkiem rozpatrzenia oferty jest podpisanie przez Kupującego oświadczeń zawartych w formularzu ofertowym.

Wszelkie koszty związane z transakcją kupna sprzedaży, w tym koszty transportu pokrywa Kupujący, zaleca się odbiór osobisty z terenu szpitala.

Sprzedający zaleca wizję lokalną. Termin musi być wcześniej ustalony ze Sprzedającym.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w wysokości 5.000,00 zł na rachunek SP ZOZ w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 30, 64-300 Nowy Tomyśl, Bank PKO BP o/Nowy Tomyśl, nr konta: 37 1020 4144 0000 6702 0007 0227 z zaznaczeniem "Wadium w przetargu na Sprzedaż używanego tomografu komputerowego", w terminie nie późniejszym niż termin składania ofert. Wadium przepada na rzecz Sprzedającego, jeżeli uczestnik przetargu nie zaoferuje ceny nabycia w wartości co najmniej równej cenie wywoławczej tomografu. Wadium przepada również, jeżeli wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia umowy w dniu i miejscu wskazanym przez Sprzedającego lub nie dokona zapłaty kwoty zaoferowanej ceny zakupu tomografu. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały przyjęte, zostanie zwrócone w terminie do 30 dni od daty ogłoszenia wyniku przetargu, natomiast oferentowi, którego oferta zostanie przyjęta, wadium zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia.

Dokumenty, jakie Oferent powinien załączyć do oferty:

Sprzedający wymaga, aby każda oferta zawierała następujące dokumenty:

 • wypełniony i podpisany przez Kupującego druk "Formularz ofertowy", który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Oferentowi nie wolno dokonywać żadnych zmian merytorycznych we wzorze druku opracowanym przez Sprzedającego,
 • pełnomocnictwo (jeśli dotyczy) poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza musi zostać dołączone do oferty,
 • dowód wpłaty wadium - załącznik Kupującego.

Oferta winna być podpisana przez uprawnioną do tego osobę.

Sposób porozumiewania się ze Sprzedającym:

Wszelkie pytania dotyczące niniejszego ogłoszenia należy kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., osoba do kontaktu: Agnieszka Andryszczyk

Oferent może zwrócić się do Sprzedającego o wyjaśnienie istotnych warunków dotyczących sprzedaży w godzinach pracy Sprzedającego tj. 7:00-14:30

Miejsce składania ofert:

Oferty w formie pisemnej dotyczące zakupu przedmiotu niniejszego ogłoszenia należy złożyć w terminie do dnia 17.04.2024 r., godz. 11:00 w siedzibie Sprzedającego: SP ZOZ, ul. Poznańska 30, 64-300 Nowy Tomyśl - sekretariat, pok. nr 3

Oferta musi być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Sprzedaż używanego TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO" nie otwierać przed 17.04.2024 r., godz. 11:15.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.04.2024 godz. 11:15 w siedzibie SP ZOZ pok. nr 10 Dział Zamówień Publicznych.

Informacje o formalnościach:

Wszyscy oferenci, którzy złożyli oferty zostaną poinformowani e-mailem o wyborze lub o unieważnieniu ogłoszenia bez dokonania wyboru lub stosowna informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej SP ZOZ.

Kupujący, który złoży ofertę z najwyższą ceną jest zobowiązany zapłacić cenę zakupu w terminie ustalonym przez Sprzedającego - nie dłuższym niż 7 dni od dnia wyboru jego oferty.

Wydanie przedmiotu Kupującemu nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu faktury sprzedaży oraz po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do unieważnienia ogłoszenia bez podania przyczyny.

Oferty będą rozpatrywane chociażby wpłynęła tylko 1 oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o sprzedaży.

W związku ze sprzedażą używanego sprzętu medycznego strony wyłączają przepisy dotyczące rękojmi za wady.

Załączniki:

Zał. nr 1 - Formularz ofertowy (wzór)

Zał. nr 2 - Opis przedmiotu sprzedaży

Zał. nr 3 - Wzór umowy sprzedaży

 

 

 

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (informacja o otwarciu przetargu.pdf)Informacja z otwarcia przetargu[Informacja z otwarcia przetargu pn: "Sprzedaż używanego tomografu komputerowego"]809 kB
Pobierz plik (Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dla Wykonawcow.doc)Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dla Wykonawcow.doc[Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dla Wykonawcow]282 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie o sprzedaży tomografu komputerowego.pdf)Ogłoszenie o sprzedaży tomografu komputerowego.pdf[ ]209 kB
Pobierz plik (Zał. nr 1 Formularz ofertowy (TK).doc)Zał. nr 1 Formularz ofertowy (TK).doc[ ]55 kB
Pobierz plik (Zał. nr 2 Opis przedmiotu sprzedaży.pdf)Zał. nr 2 Opis przedmiotu sprzedaży.pdf[ ]513 kB
Pobierz plik (Zał. nr 3 Wzór umowy sprzedaży (TK).pdf)Zał. nr 3 Wzór umowy sprzedaży (TK).pdf[ ]76 kB

OGŁOSZENIE

 

W związku z planowaną sprzedażą Tomografu komputerowego BRIGHTSPEED 16 GE z 2010r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia dr Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu informuje, iż w przypadku zainteresowania zakupem w przyszłości ww. tomografu istnieje możliwość jego obejrzenia i zapoznania się ze stanem technicznym aparatu przed jego demontażem.

 

Demontaż tomografu zaplanowany jest na 22.03.2024r.

 

W dniach 19 - 21.03.2024 można obejrzeć tomograf w Pracowni Tomografii Komputerowej znajdującej się w Szpitalu Powiatowym  w Nowym Tomyślu przy ul. Sienkiewicza 3  
po wcześniejszym umówieniu się z p. Arturem Nawrockim  tel. 61 44 27 388 albo  61 44 27 352   lub    61 44 27 439 .

Numer sprawy: SPZOZ_NT.DZP.226.04.22

Przedmiotem postępowania jest wynajem powierzchni ok 1 m2 powierzchni  na parterze holu głównego w szpitalu powiatowym przy ul. Sienkiewicza 3 w Nowym Tomyślu. Minimalna stawka czynszu netto 250,00 zł.

Do zaoferowanej kwoty zostanie doliczona aktualnie obowiązująca stawka podatku VAT.
Stawka czynszu obejmuje media niezbędne do użytkowania automatu.
W przypadku wystąpienia awarii, Najemca zobowiązany jest do jej usunięcia w ciągu 12 godzin od momentu zgłoszenia przez Wynajmującego. Zgłoszenie nastąpi telefonicznie bądź za
pomocą poczty elektronicznej. Nr telefonu oraz adres mailowy zostaną określone w umowie,którą Wynajmujący zawrze z Najemcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę.
Najemcy nie będzie wolno oddawać przedmiotu najmu w podnajem ani bezpłatne używanie osobom trzecim.
Wszelkie adaptacje i ulepszenia przedmiotu wynajmu będą wymagały pisemnej zgody Wynajmującego.
Najemca zobowiązany jest ponoszenia wszelkich kosztów związanych z montażem, konserwacją, utrzymaniem i naprawą automatów oraz zapewnić dostawę, obsługę i serwis automatów, ciągłość uzupełnienia asortymentu oraz utrzymanie automatu oraz jego otoczenia w czystości.

Po zakończeniu najmu Najemca zobowiązany będzie zwrócić lokal w stanie nie pogorszonym,
wynikającym z normalnej eksploatacji.

Najemca związany jest ofertą 30 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Termin obowiązywania umowy: 24 miesiące

Oferta winna być sporządzona w języku polskim.
Oferent może złożyć tylko jedna ofertę, propozycje rozwiązań alternatywnych lub wariantowych nie będą brane pod uwagę.
Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Wszelkie pytania dotyczące niniejszego postępowania należy kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Najemca może zwrócić się do Wynajmującego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia
zamówienia w godzinach pracy Wynajmującego tj.: 7:00 - 14:30.

Ofertę cenową należy: złożyć w terminie do dnia 15.11.22r. godz.10:00 na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Klauzula informacyjna - RODO
Klauzula informacyjna z art. 13 i 14 RODO w celu związanym z ogłoszeniem o sprzedaży.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w
Nowym Tomyślu;
2 inspektorem ochrony danych osobowych w SPZOZ w Nowym Tomyślu jest Pan Piotr Lichtarowicz kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon: 61/ 44 27 466 *;
3 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z ogłoszeniem o sprzedaży pn: „Wynajem powierzchni pod automat vendingowy do zimnych napojów” Nr sprawy SPZOZ_NT.DZP.PN.226.04.22;
4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1830 ze zm);
5 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania ;
6 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO;

7 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego
istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 Nr sprawy: SPZOZ_NT.DZP.226.03.22                                                                        Nowy Tomyśl, 19.04.2022r.

 

Ogłoszenie o sprzedaży

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Tomyślu oferuje do sprzedaży:

 1. Przedmiot sprzedaży:

Dwa zestawy:  Kolumna sufitowa z lampą (lampa operacyjna)  – rok produkcji 1997

 

Lampy używane były na Bloku Operacyjnym

 

Stan techniczny zestawu:

Urządzenie sprawne, zalecane wykorzystanie w Gabinetach Weterynaryjnych

 

Cena nie mniej niż: 3 000,00zł. za każdy z zestawów

 

 1. Informacje ogólne
 2. Ogłoszenie ma charakter publiczny.
 3. Ogłoszenie przeprowadza się w formie pisemnej (zbieranie ofert).
 4. Kolumna sufitowa z lampą zostanie sprzedany osobie, która zaoferuje najwyższą kwotę.
 5. Warunkiem rozpatrzenia oferty jest podpisanie przez Kupującego oświadczeń zawartych w formularzu ofertowym.
 6. Wszelkie koszty związane z transakcją kupna sprzedaży, w tym koszty transportu pokrywa Kupujący, zaleca się odbiór osobisty z terenu szpitala
 7. Sprzedający zalecana wizję lokalną. Termin musi być wcześniej ustalony ze Sprzedającym.
 8. Sprzedający wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu sprzedaży (art. 558 Kodeksu cywilnego).

 

III. Dokumenty, jakie Oferent powinien załączyć do oferty:

 1. Sprzedający wymaga, aby każda oferta zawierała następujące dokumenty:
 • wypełniony i podpisany przez Kupującego druk „Formularz ofertowy”, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Oferentowi nie wolno dokonywać żadnych zmian merytorycznych we wzorze druku „Formularz ofertowy” opracowanym przez Sprzedającego.

 • pełnomocnictwo (jeśli dotyczy)
 1. Oferta winna być podpisana przez uprawnioną do tego osobę tzn. jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca oferent lub oferentów występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza musi zostać dołączone do oferty.

 

 1. Sposób porozumiewania się ze Sprzedającym
 2. Wszelkie pytania dotyczące niniejszego ogłoszenia należy kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Oferent może zwrócić się do Sprzedającego o wyjaśnienie istotnych warunków dotyczących sprzedaży w godzinach pracy Sprzedającego tj.: 7:00 – 14:30.

 

 1. Miejsce składania ofert

Oferty w formie pisemnej dotyczące zakupu przedmiotu niniejszego ogłoszenia należy złożyć
w terminie do dnia 19.05.2022r. godz. 10:00 w siedzibie Sprzedającego: SPZOZ w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 30, 64-300 Nowy Tomyśl – Sekretariat Dyrektora p. nr 3.

Oferta musi być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem SPRZEDAŻ KOLUMNY SUFITOWEJ (LAMPY OPERACYJNEJ)” nie otwierać przed dniem 19.05.2022r. do godz.10:15.

lub przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  19.05.2022r. o godz.10:15 w siedzibie SPZOZ pok. nr 10.

 1. Cena zestawu
 2. W ofercie należy przedstawić cenę ofertową brutto.

- Kolumna sufitowa  z lampą  (lampa operacyjna) będzie mogła być sprzedana osobie, która zaproponuje najwyższą cenę. Cena nie może być niższa niż 3 000,00 zł za każdy z zestawów.

Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

 1. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Sprzedającym a Kupującym odbywać się będą w złotych polskich.

 

VII. Informacje o formalnościach

 1. Wszyscy oferenci, którzy złożyli oferty zostaną poinformowani e-mailem o wyborze lub o unieważnieniu ogłoszenia bez dokonania wyboru lub stosowna informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej SPZOZ.
 2. Kupujący, który złoży ofertę z najwyższą ceną jest zobowiązany zapłacić cenę zakupu w terminie ustalonym przez Sprzedającego ( nie dłuższym niż 7 dni od dnia wyboru jego oferty).
 3. Wydanie przedmiotu sprzedawcy kupującemu nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu faktury sprzedaży.
 4. Jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Dyrektor zwróci się drogą
  e-mail lub faxem do oferentów, którzy złożyli te oferty, o złożenie w terminie określonym przez Dyrektora, dodatkowych ofert. Oferty dodatkowe nie mogą zawierać cen niższych niż zaoferowane w złożonych po raz pierwszy ofertach.
 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do unieważnienia ogłoszenia bez podania przyczyny. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia ogłoszenia jeśli wpłynie oferta, która będzie niższa niż 3 000,00 zł za każdy z zestawów.
 7. Oferty będą rozpatrywane chociażby wpłynęła tylko 1 oferta spełniająca warunki określone
  w ogłoszeniu o sprzedaży.
 8. W związku ze sprzedażą używanego sprzętu medycznego strony wyłączają przepisy dotyczące rękojmi za wady ( art. 558§1 i 2 KC).

 

Klauzula informacyjna - RODO

 

Klauzula informacyjna z art. 13 i 14 RODO w celu związanym z ogłoszeniem o sprzedaży.

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Tomyślu;
 • inspektorem ochrony danych osobowych w SPZOZ w Nowym Tomyślu jest Pan Piotr Lichtarowicz kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon: 61/ 44 27 466 *;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z ogłoszeniem o sprzedaży pn: „Sprzedaż kolumny sufitowej z lampą (lampa operacyjna) ” Nr sprawy SPZOZ_NT.DZP.PN.226.03.22;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1830 ze zm);
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania ;
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 • nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.