Pomoc doraźna i transport sanitarny
W SPZOZ imienia doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu świadczenia związane z ratownictwem medycznym realizowane są przez Dział Pomocy Doraźnej i Transportu Sanitarnego. W skład Działu wchodzą:

Zespoły Ratownictwa Medycznego

 • zespół specjalistyczny ratownictwa medycznego "S" z miejscem stacjonowania w Nowym Tomyślu
 • zespół podstawowy ratownictwa medycznego "P" z miejscem stacjonowania w Opalenicy
 • zespół podstawowy ratownictwa medycznego "P" z miejscem stacjonowania w Zbąszyniu

Sekcja Transportu Sanitarnego

 • zespół transportowy


Zespoły Ratownictwa Medycznego

funkcjonują w ramach Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym Dz.U.06.191.1410 z późn. zm. - jest to tzw. Pogotowie ratunkowe

Pogotowie ratunkowe świadczy usługi medyczne głównie poprzez niesienie pierwszej pomocy - w ramach ratownictwa medycznego. Do jego zadań należy w szczególności udzielanie w miejscu zdarzenia doraźnych świadczeń zdrowotnych w razie wypadku, urazu, porodu i nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia skutkujących zagrożeniem życia.

Zgodnie z w/w ustawą świadczenia realizowane są przez:

Zespoły Specjalistyczne Ratownictwa Medycznego


W skład zespołu wchodzą co najmniej trzy osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych w postaci:

 • docelowo, lekarze posiadający tytuł specjalisty lub specjalizujący się w dziedzinie medycyny ratunkowej. Należy jednak zaznaczyć, że do dnia 31 grudnia 2020 r. lekarzem systemu może być lekarz posiadający specjalizację lub tytuł specjalisty w dziedzinie: anestezjologii i intensywnej terapii, chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, ortopedii i traumatologii, lub pediatrii.
 • pielęgniarka systemu tj. osoba posiadającą tytuł specjalisty lub specjalizującą się w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, anestezjologii i intensywnej opieki, chirurgii, kardiologii, pediatrii, a także pielęgniarkę posiadającą ukończony kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, anestezjologii i intensywnej opieki, chirurgii, kardiologii, pediatrii oraz posiadającą co najmniej 3-letni staż pracy w oddziałach tych specjalności, oddziałach pomocy doraźnej, izbach przyjęć lub pogotowiu ratunkowym;
 • ratownik medyczny


Zespoły Podstawowe Ratownictwa Medycznego


w skład których wchodzą co najmniej dwie osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny

Jak wzywać karetkę pogotowia ratunkowego?W razie zagrożenia zdrowia i życia zadzwoń na bezpłatne numery telefonu:

 • 999
 • 112


Każde zgłoszenie jest rejestrowane . Numer telefonu osoby dzwoniącej jest wyświetlany w naszym aparacie alarmowym.

Wzywając Zespół Ratownictwa Medycznego należy:

 • przedstawić się kto wzywa pogotowie ratunkowe,
 • w miarę możliwości należy dokładnie określić miejsce wezwania (ulica, charakterystyczny budynek),
 • określić w jakim stanie jest chory (przytomny, oddycha, jakie ma rany, jak się zachowuje, jak zachowywał się np. przed utratą przytomności, czy wystąpiły drgawki itp.)? w razie zgłoszenia zdarzenia masowego należy podać ilu jest chorych,
 • podać płeć i orientacyjny wiek chorego,
 • opisać ewentualne zagrożenia na miejscu wezwania (pożar, groźny pies),
 • podać swój numer telefonu by dyspozytor mógł oddzwonić (np. w przypadku trudności z odnalezieniem miejsca zgłoszenia).


Dane przekazane dyspozytorowi pogotowia muszą być zwięzłe i precyzyjne, by uniknąć np. skierowania karetki w niewłaściwe miejsce, co opóźni pomoc. Na podstawie zgłoszenia to dyspozytor dyżurny decyduje o rodzaju Zespołu, który wyjedzie do pacjenta. Nie należy rozłączać się dopiero, gdy dyspozytor potwierdzi przyjęcie zgłoszenia

Kiedy wezwać Pogotowie lub udać się do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego?
W sytuacji zagrożenia zdrowia i życia, tj. nagłego zachorowania lub wypadku.

 • utrata lub zaburzenia przytomności
 • drgawki
 • nagły, ostry ból w klatce piersiowej
 • zaburzenia rytmu serca
 • nasilona duszność
 • nagły ostry ból brzucha
 • uporczywe wymioty, zwłaszcza z domieszką krwi
 • krwotok z dolnego odcinka przewodu pokarmowego lub dróg rodnych
 • gwałtownie postępujący poród
 • ostre i nasilone reakcje uczuleniowe (wysypka, duszność) będące efektem zażycia leku, ukąszenia, czy użądlenia przez jadowite zwierzęta
 • zatrucia lekami, środkami chemicznymi czy gazami
 • rozległe oparzenia
 • udar cieplny
 • porażenie prądem
 • podtopienie lub utoniecie
 • dokonana próba samobójcza
 • upadek z dużej wysokości
 • rozległa rana, będąca efektem urazu
 • urazy kończyny dolnej, uniemożliwiające samodzielne poruszanie się
 • inne sytuacje bezpośredniego zagrożenia życia lub stany naglące prowadzące do istotnego uszczerbku zdrowia

Nie należy wzywać karetki do zachorowań typu: grypa, angina, przeziębienie.


Co robić, gdy czekasz na karetkę?

udzielić choremu pierwszej pomocy, jeśli takie działania zalecił (po Twoim telefonicznym zgłoszeniu o wypadku-chorobie) lekarz pogotowia
przygotować karty informacyjne z leczenia (jeśli pacjent takie posiada)
sporządzić spis leków, które przyjmuje
przygotować dowód osobisty chorego oraz jego dokument ubezpieczenia

Sekcja Transportu Sanitarnego

w skład wchodzi

 • zespół transportowy


do zadań należy w szczególności:

 1. wykonywanie przewozu chorych, których stan zdrowia wymaga szybkiego transportu do szpitala ambulansem sanitarnym oraz chorych którym stan zdrowia nie pozwala na korzystanie z publicznych środków lokomocji z miejsca zamieszkania lub czasowego pobytu do zakładu służby zdrowia, pomiędzy zakładami służby zdrowia lub w innych uzasadnionych okolicznościach oraz koordynowanie tych przewozów,
 2. wykonywanie transportu pracowników medycznych, środków leczniczych, krwi, wyposażenia medycznego pomiędzy zakładami służby zdrowia, gdy nie ma innych możliwości przewozu.

 

Zespół Wyjazdowy Ogólny

do zadań należy w szczególności: udzielanie w ramach nocnej i świątecznej wyjazdowej opieki lekarskiej; świadczeń zdrowotnych o charakterze wizyt w domu chorego.

 

Uzasadnieniem do skorzystania ze świadczeń w ramach nocnej i świątecznej opieki medycznej w przypadku stanu zdrowia utrudniającego przybycie do ambulatorium mogą być:

 • zaostrzenie lub nasilenie dolegliwości znanej choroby przewlekłej (np. kolejny napad astmy oskrzelowej z umiarkowaną dusznością),
 • infekcja dróg oddechowych z wysoką gorączką (>39 st.), szczególnie u małych dzieci i ludzi w podeszłym wieku
 • bóle brzucha, nie ustępujące mimo stosowania leków rozkurczowych
 • nasilone bóle głowy, nie ustępujące mimo stosowania leków przeciwbólowych
 • nasilona biegunka lub wymioty, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku


Zasady korzystania z usług transportu sanitarnego ramach ubezpieczenia zdrowotnego
Przejazd środkami transportu sanitarnego, odbywa się na podstawie zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Transport sanitarny zapewnia się świadczeniobiorcom do najbliższego zakładu opieki zdrowotnej, udzielającego świadczeń we właściwym zakresie, i z powrotem. Miejsce, do którego ma być przewieziony pacjent, określa lekarz kierujący w zleceniu na transport. W zależności od wskazań medycznych, ubezpieczonemu przysługuje transport sanitarny, bezpłatnie, za częściową odpłatnością lub odpłatnie.

Do bezpłatnego przejazdu kwalifikują się pacjenci w przypadku:

 1. konieczności podjęcia natychmiastowego leczenia w zakładzie opieki zdrowotnej (usługa zwykle realizowana i finansowana w ramach umów zawartych z NFZ w zakresie transportu w POZ),
 2. zachowania ciągłości leczenia (np. przewóz do innego zakładu opieki zdrowotnej)
 3. pacjenci z dysfunkcją narządu ruchu uniemożliwiającą korzystanie ze środków transportu publicznego (art. 41 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.Nr 210, poz.2135).


W przypadkach nie wymienionych w pkt. 3, również na podstawie zlecenia lekarskiego, świadczeniobiorcom przysługuje przejazd środkami transportu sanitarnego odpłatnie lub za częściową odpłatnością.

Świadczeniodawcy POZ realizujący transport sanitarny na rzecz lekarzy rodzinnych, z którymi zostały zawarte stosowne porozumienia, mają obowiązek wykonanie usługi na podstawie prawidłowo wystawionego zlecenia na przewóz, zawierającego:

 • dane pacjenta (imię nazwisko, wiek, PESEL, adres),
 • rozpoznanie, w tym kod ICD10,
 • oznaczony stopień niesprawności**

 

 1. niesprawność I stopnia do której zalicza się osobę zdolną do samodzielnego poruszania się bez stałej pomocy innej osoby i zdolną do korzystania ze środków transportu publicznego. Pacjent ponosi pełny koszt przewozu środkiem transportu sanitarnego (100%);
 2. niesprawność II stopnia do której zalicza się osobę zdolną do samodzielnego poruszania się bez stałej pomocy innej osoby, ale wymagającą przy korzystaniu ze środków transportu publicznego pomocy innej osoby lub wymagającą korzystania z pojazdów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. W tym przypadku udział pacjenta w kosztach transportu wynosi 60%.

 

 • cel przewozu,
 • nazwę i adres jednostki, do której ma być przetransportowany pacjent.


W przypadku oznaczenia I lub II stopnia niesprawności, wymagana jest zgoda pacjenta na poniesienie kosztów, wyrażona własnoręcznym podpisem lub podpisem opiekuna prawnego na zleceniu, bez której transport nie zostanie zrealizowany.