Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia większej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych /tekst. jedn. Dz. U. z 2013r.  poz. 907 ze zm./ na dostawę medycznego sprzętu jednorazowego użytku.

Nr postępowania: SPZOZ_NT/DZP/PN/11/15

Termin składania ofert: 10.11.2015 godz. 10:00