Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych /tekst. jedn. Dz. U. z 2013r.  poz. 907 ze zm./ na dzierżawę aparatu do hemofiltracji wraz z dostawą płynów i materiałów eksploatacyjnych do terapii nerkozastępczych .

Nr postępowania: SPZOZ_NT/SA/ZP/14/14