Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia większej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych /tekst. jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm./ na Ubezpieczenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu.

nr postępowania: SPZOZ_NT/SA/ZP/13/14

Ogłoszenie przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dn. 14.10.2014r.

Po opublikowaniu ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz korespondencja w postępowaniu zamieszczone będą na stronie internetowej Pełnomocnika Zamawiającego:

EIB S.A., 87-100 Toruń, ul. Jęczmienna 21   www.eib.com.pl 

Oferty należy składać na adres Pełnomocnika: EIB S.A., 87-100 Toruń, ul. Jęczmienna 21 do dnia 25.11.2014 do godz. 12:00

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Pełnomocnika.