przetarg nieograniczony o wartości zamówienia większej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych /tekst. jedn. Dz. U. z 2017r.  poz. 1579 ze zm./ na zadanie pn.:

DOSTAWA IMPLANTÓW I ENDOPROTEZ ORTOPEDYCZNYCH

 

Nr postepowania: SPZOZ_NT/DZP/PN/14/18

Uwaga! Zmiana terminu składania ofert

Nowy termin składania ofert: 07.12.2018   godz. 10:00

 

przetarg nieograniczony o wartości zamówienia mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych /tekst. jedn. Dz. U. z 2017r.  poz. 1579 ze zm./ na zadanie pn.

Usługi serwisowe wraz z nadzorem autorskim zintegrowanego systemu informatycznego Eskulap i Simple ERP oraz Planowanie Czasu Pracy

 

Nr postepowania: SPZOZ_NT/DZP/PN/13/18

Termin składania ofert: 17.10.2018   godz. 10:00

przetarg nieograniczony o wartości zamówienia większej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych /tekst. jedn. Dz. U. z 2017r.  poz. 1579 ze zm./ na zadanie pn.:

Dostawa produktów farmaceutycznych, płynów infuzyjnych, środków kontrastowych, produktów żywienia dojelitowego i pozajelitowego oraz produktów dietetycznych

 

Nr postępowania: SPZOZ_NT/DZP/PN/12/18

Uwaga! Zmiana terminu składania ofert.

Termin składania ofert - 07.11.2018 godz. 10:00

Załączniki:
Pobierz plik (2018-OJS186-419636-pl.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 27.09.2018[ ]760 kB
Pobierz plik (2018-OJS204-465023-pl.pdf)2018-OJS204-465023-pl.pdf[ ]122 kB
Pobierz plik (2019-OJS022-047779-pl.pdf)Ogłoszenie o udzieleniu zamowienia z dn. 31.01.2019[ ]830 kB
Pobierz plik (ENOTICES_spzoz15-2018-157658-NF14-PL.pdf)Potwierdzenie przeslania ogloszenia o zmianie ogloszenia o zamowieniu[ ]182 kB
Pobierz plik (ENOTICES_spzoz15-2018-159374-NF14-PL.pdf)Potwierdzenie przeslania oglosz.o zmianie ogloszenia o zamowieniu z 18.10.2018[ ]126 kB
Pobierz plik (Inf. o wyborze ofert i uniewaz.postep. z dn. 21.12.2018.pdf)Inf. o wyborze ofert i uniewaz.postep. z dn. 21.12.2018.pdf[ ]3543 kB
Pobierz plik (Informacja z otwarcia ofert w dn. 07.11.2018.pdf)Informacja z otwarcia ofert w dn. 07.11.2018.pdf[ ]43 kB
Pobierz plik (Modyfikacja treści SIWZ z dn. 18.10.2018 oraz zmiana Wyj.t….pdf)Modyfikacja treści SIWZ z dn.18.10.2018 + zmiana odp.na pyt. wykonawcow z 16.10.[ ]413 kB
Pobierz plik (SIWZ.pdf)SIWZ.pdf[ ]590 kB
Pobierz plik (Wyj.tresci SIWZ nr 1 z dn 05.10.2018.pdf)Wyjaśnienia treści SIWZ Nr 1 dn. 05.10.2018r.[ ]2590 kB
Pobierz plik (Wyj.treści SIWZ nr 2 z dn. 16.10.2018.pdf)Wyjaśnienia treści SIWZ nr 2 dn. 16.10.2018 + Informacja o modyfikacji SIWZ[ ]506 kB
Pobierz plik (Wyj.tresci SIWZ z dn. 23.10.2018.pdf)Wyj.tresci SIWZ z dn. 23.10.2018.pdf[ ]408 kB
Pobierz plik (Zal. 1A Formularz asortymentowo-cenowy  (zmodyfikowany).xls)Zal. 1A Formularz asortymentowo-cenowy (zmodyfikowany).xls[ ]431 kB
Pobierz plik (Zal. 1A Formularz asortymentowo-cenowy (zmodyfikowany).xls)Zal. 1A Formularz asortymentowo-cenowy (zmodyfikowany).xls[ ]443 kB
Pobierz plik (Zal. 1A Formularz asortymentowo-cenowy.xls)Zal. 1A Formularz asortymentowo-cenowy.xls[ ]430 kB
Pobierz plik (Zalacznik nr 1 Formularz ofertowy (zmodyfikowany 18.10.2018).doc)Zalacznik nr 1 Formularz ofertowy (zmodyfikowany 18.10.2018).doc[ ]155 kB
Pobierz plik (Zalacznik nr 1 Formularz ofertowy (zmodyfikowany).doc)Zalacznik nr 1 Formularz ofertowy (zmodyfikowany).doc[ ]160 kB
Pobierz plik (Zalacznik nr 1 Formularz_ofertowy.doc)Zalacznik nr 1 Formularz_ofertowy.doc[ ]155 kB
Pobierz plik (Zalacznik nr 2 Oswiadczenie JEDZ.doc)Zalacznik nr 2 Oswiadczenie JEDZ.doc[ ]202 kB
Pobierz plik (Zalacznik nr 2a Instrukcja wypelniania JEDZ.pdf)Zalacznik nr 2a Instrukcja wypelniania JEDZ.pdf[ ]1155 kB
Pobierz plik (Zalacznik nr 3 - Oświadczenia o braku wyroku sądu lub decyzji o zaleganiu z płatnościami (art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy PZP.doc)Zalacznik nr 3 - Oświadczenia o braku wyroku sądu lub decyzji o zaleganiu z płatnościami (art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy PZP.doc[ ]49 kB
Pobierz plik (Zalacznik nr 4 - Oświadczenie o braku orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie tytułem środka zapobiegawczego (art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy PZP).doc)Zalacznik nr 4 - Oświadczenie o braku orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie tytułem środka zapobiegawczego (art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy PZP).doc[ ]51 kB
Pobierz plik (Zalacznik nr 5 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.doc)Zalacznik nr 5 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.doc[ ]53 kB
Pobierz plik (Zalacznik nr 6 Wzor umowy.pdf)Zalacznik nr 6 Wzor umowy.pdf[ ]138 kB

FE POIS poziom pl 1 rgb

przetarg nieograniczony o wartości zamówienia większej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych /tekst. jedn. Dz. U. z 2017r.  poz. 1579 ze zm./ na zadanie pn.:

DOSTAWA URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH

DLA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO

 

Nr postępowania: SPZOZ_NT/DZP/PN/11/18

Termin składania ofert:     30.10.2018 godz. 10:00

Zamówienie będzie dofinansowane z środków Europejskiego Programu Rozwoju Regionalnego w ramachProgramu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Oś priorytetowa IX. Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia

Działanie 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego

w zakresie: Wsparcie istniejących szpitalnych oddziałów ratunkowych (SOR) ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii (roboty budowlane, doposażenie)

Tytuł projektu : „Doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPZOZ Nowy Tomyśl”.

Załączniki:
Pobierz plik (2018-OJS182-411561-pl.pdf)Ogloszenie o zamowieniu z dn. 21.09.2018[ ]331 kB
Pobierz plik (2018-OJS197-445482-pl.pdf)Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - opublikowane[ ]74 kB
Pobierz plik (2019-OJS014-028342-pl.pdf)Ogłoszenie o udzieleniu zamowienia z dn. 21.01.2019[ ]328 kB
Pobierz plik (Inform.o wyborze ofert i uniewaz.postep. z dn. 18.12.2018.pdf)Inf.o wyborze ofert dla części 1-10 i 12-13 oraz unieważnieniu postęp. dla cz.11[ ]2116 kB
Pobierz plik (Informacja z otwarcia ofert w dn. 30.10.2018.pdf)Informacja z otwarcia ofert w dn. 30.10.2018.pdf[ ]1183 kB
Pobierz plik (SIWZ.pdf)SIWZ.pdf[ ]628 kB
Pobierz plik (Wyjasnienia tresci SIWZ nr 2 z 4.10.2018.pdf)Wyjasnienia tresci SIWZ nr 2 z 4.10.2018.pdf[ ]677 kB
Pobierz plik (Wyjasnienia tresci SIWZ z 3.10.2018.pdf)Wyjasnienia tresci SIWZ z 3.10.2018.pdf[ ]2052 kB
Pobierz plik (Wyjasnienie treści SIWZ nr 3 + Inform. o modyfikacji SIWZ.pdf)Wyjasnienie treści SIWZ nr 3 + Inform. o modyfikacji SIWZ.pdf[ ]362 kB
Pobierz plik (Zał. 1A Opis Przedmiotu Zamowienia - cz.1.doc)Zał. 1A Opis Przedmiotu Zamowienia - cz.1.doc[ ]14027 kB
Pobierz plik (Zał. 1B Opis Przedmiotu Zamowienia - cz.2.doc)Zał. 1B Opis Przedmiotu Zamowienia - cz.2.doc[ ]1334 kB
Pobierz plik (Zał. 1C Opis Przedmiotu Zamowienia - cz.3.doc)Zał. 1C Opis Przedmiotu Zamowienia - cz.3.doc[ ]932 kB
Pobierz plik (Zał. 1D Opis Przedmiotu Zamowienia - cz.4.doc)Zał. 1D Opis Przedmiotu Zamowienia - cz.4.doc[ ]1010 kB
Pobierz plik (Zał. 1E Opis Przedmiotu Zamowienia - cz.5.doc)Zał. 1E Opis Przedmiotu Zamowienia - cz.5.doc[ ]870 kB
Pobierz plik (Zał. 1F Opis Przedmiotu Zamowienia - cz.6.doc)Zał. 1F Opis Przedmiotu Zamowienia - cz.6.doc[ ]13908 kB
Pobierz plik (Zał. 1G Opis Przedmiotu Zamowienia - cz.7.doc)Zał. 1G Opis Przedmiotu Zamowienia - cz.7.doc[ ]793 kB
Pobierz plik (Zał. 1H Opis Przedmiotu Zamowienia - cz.8.doc)Zał. 1H Opis Przedmiotu Zamowienia - cz.8.doc[ ]773 kB
Pobierz plik (Zał. 1I Opis Przedmiotu Zamowienia - cz.9 - zmodyfikowany.doc)Zał. 1I Opis Przedmiotu Zamowienia - cz.9 - zmodyfikowany.doc[ ]776 kB
Pobierz plik (Zał. 1I Opis Przedmiotu Zamowienia - cz.9.doc)Zał. 1I Opis Przedmiotu Zamowienia - cz.9.doc[ ]768 kB
Pobierz plik (Zał. 1J Opis Przedmiotu Zamowienia - cz.10.doc)Zał. 1J Opis Przedmiotu Zamowienia - cz.10.doc[ ]830 kB
Pobierz plik (Zał. 1K Opis Przedmiotu Zamowienia - cz.11.doc)Zał. 1K Opis Przedmiotu Zamowienia - cz.11.doc[ ]13677 kB
Pobierz plik (Zał. 1L Opis Przedmiotu Zamowienia - cz.12.doc)Zał. 1L Opis Przedmiotu Zamowienia - cz.12.doc[ ]13704 kB
Pobierz plik (Zał. 1Ł Opis Przedmiotu Zamowienia - cz.13.doc)Zał. 1Ł Opis Przedmiotu Zamowienia - cz.13.doc[ ]13698 kB
Pobierz plik (Załacznik nr 1 – Formularz ofertowy.doc)Załacznik nr 1 – Formularz ofertowy.doc[ ]13620 kB
Pobierz plik (Załacznik nr 2 – Formularz JEDZ.doc)Załacznik nr 2 – Formularz JEDZ.doc[ ]13764 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 2a Instrukcja wypelniania JEDZ.pdf)Załącznik nr 2a Instrukcja wypelniania JEDZ.pdf[ ]1155 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.doc)Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.doc[ ]646 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 4 - Oświadczenia o braku wyroku sądu lub decyzji o zaleganiu z płatnościami (art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy PZP.doc)Załącznik nr 4 - Oświadczenia o braku wyroku sądu lub decyzji o zaleganiu z płatnościami (art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy PZP.doc[ ]640 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 5 - Oświadczenie o braku orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie tytułem środka zapobiegawczego (art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy PZP).doc)Załącznik nr 5 - Oświadczenie o braku orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie tytułem środka zapobiegawczego (art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy PZP).doc[ ]643 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 6A – Wzór umowy dla cz. 1.doc)Załącznik nr 6A – Wzór umowy dla cz. 1.doc[ ]13648 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 6B – Wzór umowy dla cz. 2-13.doc)Załącznik nr 6B – Wzór umowy dla cz. 2-13.doc[ ]13616 kB
Pobierz plik (Zmiana ogłoszenia o zamówieniu z dn. 10.10.2018r..pdf)Zmiana ogłoszenia o zamówieniu z dn. 10.10.2018r..pdf[ ]76 kB