przetarg nieograniczony o wartości zamówienia większej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych /tekst. jedn. Dz. U. z 2017r.  poz. 1579 ze zm./ na zadanie pn.:

Usługa Ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Tomyślu”

Termin składania ofert:     24.09.2018 godz. 12:00

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn:

USŁUGA CAŁODOBOWEGO DOSTARCZANIA POSIŁKÓW

DLA PACJENTÓW SZPITALA

ZAMÓWIENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE

Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza od 750.000 Euro

Postępowanie prowadzone zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), a w pozostałym zakresie zasady prowadzenia postępowania reguluje niniejsze Ogłoszenie o zamówieniu.

Nr postępowania: SPZOZ_NT/DZP/PN/10/18

Termin składania ofert: 26.07.2018 godz. 11:00

head ue

postępowanie w formie rozeznania cenowego o wartości zamówienia mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych /tekst. jedn. Dz. U. z 2017r.  poz. 1579 ze zm./  na

„Dostawa narzędzi chirurgicznych do artroskopii

Nr postępowania: SPZOZ_NT/DZP/ZO/08/18

Termin składania ofert:

26 lipca 2018 roku, do godz. 10:00

Zamówienie będzie dofinansowane z środków Unii Europejskiej w ramachWielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,

Oś priorytetowa 9: "Infrastruktura dla kapitału ludzkiego"

Działanie 9.1: "Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną"

Poddziałanie9.1.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia”

Tytuł projektu: „Rozbudowa i przebudowa Szpitala Powiatowego w Nowym Tomyślu - Budynek "E" II piętro, Blok Operacyjny i Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu”.

 

 

head ue

postępowanie w formie rozeznania cenowego o wartości zamówienia mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych /tekst. jedn. Dz. U. z 2017r.  poz. 1579 ze zm./  na

„Dostawa ssaka elektrycznego oraz aparatu EKG

 

Nr postępowania: SPZOZ_NT/DZP/ZO/07/18

Termin składania ofert:

26 lipca 2018 roku, do godz. 9:00

Zamówienie będzie dofinansowane z środków Unii Europejskiej w ramachWielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,

Oś priorytetowa 9: "Infrastruktura dla kapitału ludzkiego"

Działanie 9.1: "Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną"

Poddziałanie9.1.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia”

Tytuł projektu: „Rozbudowa i przebudowa Szpitala Powiatowego w Nowym Tomyślu - Budynek "E" II piętro, Blok Operacyjny i Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu”.