Kierownik Działu
mgr Danuta Orwat
tel.: 061 44 27 314 fax.: 061 44 22 152

Karolina Kandulska
Ewa Kapusta
tel.: 061 44 27 312 fax.: 061 44 22 152

Dział wykonuje zadania związane z:

 • zaopatrzeniem Zakładu w we wszystkie niezbędne do jego prawidłowego działania materiały eksploatacyjne i inwestycyjne oraz usługi o charakterze niemedycznym (za wyjątkiem materiałów i usług wchodzących w zakres działalności Sekcji Technicznej i Sekcji Teleinformatycznej): m.in.: zakup sprzętu i materiałów medycznych, leków środki utrzymania czystości i dezynfekcyjnych, dzierżawy bielizny szpitalnej, zakup usług ubezpieczeniowych i usług ochrony, itp.;
 • planowaniem i sporządzaniem rocznych planów zakupowych w zakresie materiałów;
 • przygotowaniem, monitorowaniem i ewidencją umów związanych z nabywaniem materiałów i usług;
 • przygotowaniem i prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych we współpracy z komórkami organizacyjnymi Zakładu, z których działalnością dane zamówienia są bezpośrednio związane;
 • kompletowaniem, przechowywaniem i utylizacją dokumentacji związanej z zamówieniami publicznymi;
 •  prowadzeniem magazynów materiałów niemedycznych oraz kontrolą stanu zapasów magazynowych;
 • prowadzeniem archiwum szpitalnego i nadzorem nad przechowywaniem, udostępnianiem i brakowaniem dokumentacji medycznej oraz materiałów archiwalnych i akt;
 • prowadzeniem ewidencji składników majątkowych Zakładu oraz spraw związanych z inwentaryzacją, kasacją i zbywaniem zbędnych składników majątkowych;
 • żywieniem chorych na zasadach racjonalnej, nowoczesnej dietetyki;
 • prowadzeniem we współpracy z Radcą Prawnym postępowań odszkodowawczych;
 • gospodarką odpadami;
 • sprzedażą przez Zakład usług pozamedycznych (np. usług sterylizacyjnych) wynajmowaniem podmiotom trzecim powierzchni i sprzętu, itp.;
 • obsługą punktu informacyjnego i centrali telefonicznej;
 • obsługą prosektorium;
 • zapewnieniem ładu i czystości wokół budynków Zakładu ;
 • zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania posiadanego przez Zakład sprzętu niemedycznego, w szczególności prowadzeniem ogółu czynności związanych z naprawą, konserwacją i serwisowaniem ww. sprzętu;