„Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu ul. Poznańska 30, 64-300 Nowy Tomyśl działając na podstawie art. 26 ustawy z 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (j.t. Dz.U. 2018.2190 z późn.zm.) ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Przedmiotem postępowania jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie obsługi elektroradiologicznej przez techników RTG   przy wykonywaniu badań elektroradiologicznych i  tomografii komputerowej. Przedmiot zamówienia obejmuje też kierowanie zespołem techników RTG oraz wykonywanie czynności Inspektora ochrony radiologicznej

 

Zainteresowane osoby proszone są o kontakt
z Działem Kadr SPZOZ Nowy Tomyśl ul. Poznańska 30
tel. 061 4427309 lub 310

SP ZOZ w Nowym Tomyślu zatrudni osobę do pracy na stanowisku salowej.
Zainteresowane osoby proszone są o kontakt
z Działem Kadr SPZOZ Nowy Tomyśl ul. Poznańska 30
tel. 061 4427309 lub 310

„Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu ul. Poznańska 30, 64-300 Nowy Tomyśl działając na podstawie art. 26 ustawy z 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2018.2190 z późn.zm.) ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie następujących świadczeń zdrowotnych:

1)Przedmiot postępowania:

   Świadczenie usług zdrowotnych w ramach:

- indywidualnej (specjalistycznej) praktyki lekarskiej

lub odpowiednio

- grupowej praktyki lekarskiej.

przez:

a)lekarza specjalistę w dziedzinie pediatrii,

b)lekarza posiadającego specjalizację I

lub

c) lekarza specjalizującego się w pediatrii,

realizowane w Szpitalu Powiatowym w Nowym Tomyślu w zakresie wykonywania procedur i opieki nad pacjentami na Oddziale Dziecięcym i Oddziale Noworodkowym (CPV 85100000-0 Usługi ochrony zdrowia, 85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne, 85121100-4 Ogólne usługi lekarskie, 85121291-9 Usługi pediatryczne),