1. Zakład udostępnia dokumentację medyczną:
  • pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu bądź osobie upoważnionej przez pacjenta,

   po zgonie pacjenta, dokumentację medyczną udostępnia się:
   • osobie upoważnionej przez pacjenta do uzyskiwania dokumentacji także w przypadku jego śmierci
   • osobom legitymującym się sądowym postanowieniem nabycia praw spadkowych.
  • zakładom opieki zdrowotnej, jednostkom organizacyjnym tych zakładów i osobom wykonującym zawód medyczny poza zakładami opieki zdrowotnej, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych,
  • właściwym do spraw zdrowia organom państwowym oraz organom samorządu lekarskiego w zakresie niezbędnym do wykonywania kontroli i nadzoru,
  • Ministrowi Zdrowia, sądom i prokuratorom oraz sądom i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem,
  • Ministrowi Zdrowia, sšdom i prokuratorom oraz sšdom i rzecznikom odpowiedzialnoœci zawodowej, w zwišzku z prowadzonym postępowaniem,
  • organom rentowym, zakładom ubezpieczeniowym oraz zespołom do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem,
  • rejestrom usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów

   Dokumentacja medyczna może być udostępniona także:
   • szkole wyższej lub
   • jednostce badawczo-rozwojowej, do wykorzystania dla celów naukowych, bez ujawniania nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy
 2. Udostępnienie dokumentacji medycznej polega na:
  • przesłaniu oryginałów dokumentacji, gdy żądają tego pisemnie organy i podmioty uprawnione na mocy prawa,
  • porządzeniu uwierzytelnionej kserokopii dokumentacji medycznej,

   Koszty kserokopii ponoszą organy i podmioty, które występują z wnioskiem (prośbą) o sporządzenie kserokopii dokumentacji medycznej.
 3. Pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona przez pacjenta może wystąpić do Zakładu Opieki Zdrowotnej z wnioskiem o sporządzenie:
  • wyciągów
  • odpisów
  • kopii dokumentacji medycznej
 4. Udostępnienie dokumentacji medycznej następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych, za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli udostępnia się oryginał dokumentacji medycznej.
 5. Opłata za udostępnienie dokumentacji medycznej ma charakter ekwiwalentny, w związku z czym maksymalna wysokość opłaty za:
  • jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – wynosi 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
  • jedną stronę kopii dokumentacji medycznej - wynosi 0,0002 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt a,
  • sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych, jeżeli zakład prowadzi dokumentację medyczną w formie elektronicznej - wynosi 0,002 przeciętnego wynagrodzenia


Udostępnienie dokumentacji do wglądu w zakładzie jest nieodpłatne.

*Za przeciętne miesięczne wynagrodzenie rozumie się przeciętne wynagrodzenie w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Podstawa prawna:

 1. USTAWA z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 09.52.417 z późn. zm.)