Sukcesywnie do naszej placówki trafiają sprzęty medyczne z zamówienia realizowanego w ramach Projektu pn.:

„Doposażenie SP ZOZ im. doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu w sprzęt medyczny w celu poprawy dostępności i jakości usług medycznych”

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego", Działanie 9.1 „Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną", Poddziałanie 9.1.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia”.

Na Bloku Operacyjnym od kilku dni służy najnowszy laparoskop. Dostarczony sprzęt umożliwi wykonywanie zaawansowanych zabiegów operacyjnych oraz zapewni bezpieczeństwo i dostępność do świadczeń w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia.

Sprawna aparatura i sprzęt medyczny są niezbędne przy zapewnieniu ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych, jak również do zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta i personelu. Szpital dąży do wymiany wysłużonego i wymagającego częstych napraw sprzętu na nowy, co może uczynić dzięki wyżej wymienionym projekcie.