Szanowni Państwo,

Serdecznie zachęcamy wszystkich przyjaciół naszego Szpitala w tym pracowników, pacjentów i ich najbliższych do przekazania 1,5% z podatku za 2023 rok dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu.

Wystarczy wpisać do zeznania podatkowego numer KRS: 0000571870, a w miejscu "Cel szczegółowy" tekst: "Dla Szpitala w Nowym Tomyślu". Pozyskane środki finansowe planujemy wydatkować na zakup sprzętu medycznego niezbędnego do realizacji świadczeń zdrowotnych.

W dniu 8-go lutego 2024 roku odbyło się uroczyste otwarcie Oddziału Chirurgii Jednego Dnia- Okulistyka, Pracowni Tomografii Komputerowej oraz Punktu Przyjęć Planowych w nowotomyskim szpitalu. Do użytku przekazano również nowe pomieszczenia dla personelu Oddziałów Udarowego, Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu i Bloku Operacyjnego. To ważne wydarzenie odbyło się z udziałem m.in. władz samorządowych tj. Starosty Powiatu Nowotomyskiego, Przewodniczącej Rady Powiatu Nowotomyskiego, Członków Zarządu Powiatu, Radnymi Powiatu, Zastępcą Dyrektor ds. Medycznych WOW NFZ w Poznaniu oraz przedstawicielami innych podmiotów leczniczych współpracujących ze szpitalem.

W ramach przebudowy utworzono nowy zespołu pomieszczeń Oddziału Chirurgii Jednego Dnia - Okulistyki, o pow. użytkowej 108 m², dla udzielania tych świadczeń znacząco poprawiono warunki przyjęcia, diagnozowania, pielęgnacji i wypoczynku po zabiegu zaćmy. Zwiększenie ogólnej powierzchni oddziału, i scentralizowanie funkcji w jednym obszarze, a przede wszystkim wyniesienie oddziału z dotychczas wykorzystywanych pomieszczeń.

Nowa lokalizacja Pracownia Tomografii Komputerowej pozwoli na diagnostykę pacjentów szpitala i przyjmowanie pacjentów ambulatoryjnych bez wchodzenia w obszar i trakty komunikacyjne SOR. Umożliwi to wykonanie prac dostosowawczych SOR i
prawidłowy rozdział dróg komunikacyjnych w przypadku powszechnego wystąpienia chorób zakaźnych.

Od strony głównego wejścia szpitala zostały dobudowane powierzchnie z przeznaczeniem na Punkt Przyjęć Planowych z niezależnymi gabinetami badań. Dyrekcja Szpitala składa podziękowania wszystkim zaangażowanym w proces decyzyjny i realizatorski ww. zadania, a wymienionych na wstępie, gdyż przychylność wszystkich życzliwych ludzi pozwala w sposób ciągły na polepszania warunków w jakich udzielamy świadczenia zdrowotne na rzecz mieszkańców powiatu oraz dużej części regionu województwa.

Radosny dzień dla szpitala jakim było uroczyste otwarcie Oddziału Chirurgii Jednego Dnia – Okulistyka, Pracowni Tomografii Komputerowej oraz Punktu Przyjęć Planowych został stłumiony niezrozumiałym dla Dyrekcji aktem wandalizmu oraz hejtu.
Wandal uszkodził drzwi dobudowanej i świeżo oddanej do użytku części szpitala. Ktoś w sposób rozmyślny wyrwał pochwyt drzwi ewakuacyjnych, które nie są drzwiami wejściowymi. W tym samym też czasie z przykrością również czytamy hejt na temat lecznicy.

Szpital w Nowym Tomyślu stanowczo sprzeciwia się takiemu zachowaniu oraz rozpowszechnianiu obraźliwych informacji. Poczucie bezkarności takich zachowań jest pozorne gdyż są narzędzia pozwalające na wyciągnięcie konsekwencji karnych.

 

Kolejny sprzęt medyczny, który trafił do naszej placówki z zamówienia realizowanego w ramach Projektu pn.:
„Doposażenie SP ZOZ im. doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu w sprzęt medyczny w celu poprawy dostępności i jakości usług medycznych”
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego", Działanie 9.1 „Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną", Poddziałanie 9.1.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia”.
 
Pracownia Bakteriologii została wyposażona w najnowszy aparat Biofire FilmArray firmy bioMérieux do multipleksowego PCR, który integruje w jedną całość przygotowanie próbki, ekstrakcje materiału genetycznego, amplifikację, detekcję i analizę wyniku badania w jednym procesie bez konieczności przenoszenia próbki w obrębie aparatu lub do innych urządzeń. Wykrywa patogeny odpowiedzialne za zakażenia dróg oddechowych, zakażenia krwi (sepsa), zakażenia opon mózgowo-rdzeniowych, zakażenia przewodu pokarmowego jak również te powodujące infekcje układu kostno-stawowego. Urządzenie umożliwia równoczesne wykrywanie bakterii, wirusów, drożdżaków, pasożytów i / lub genów oporności na antybiotyki.