Kolejny sprzęt medyczny, który trafił do naszej placówki z zamówienia realizowanego w ramach Projektu pn.:
„Doposażenie SP ZOZ im. doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu w sprzęt medyczny w celu poprawy dostępności i jakości usług medycznych”
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego", Działanie 9.1 „Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną", Poddziałanie 9.1.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia”.
 
Pracownia Bakteriologii została wyposażona w najnowszy aparat Biofire FilmArray firmy bioMérieux do multipleksowego PCR, który integruje w jedną całość przygotowanie próbki, ekstrakcje materiału genetycznego, amplifikację, detekcję i analizę wyniku badania w jednym procesie bez konieczności przenoszenia próbki w obrębie aparatu lub do innych urządzeń. Wykrywa patogeny odpowiedzialne za zakażenia dróg oddechowych, zakażenia krwi (sepsa), zakażenia opon mózgowo-rdzeniowych, zakażenia przewodu pokarmowego jak również te powodujące infekcje układu kostno-stawowego. Urządzenie umożliwia równoczesne wykrywanie bakterii, wirusów, drożdżaków, pasożytów i / lub genów oporności na antybiotyki.
 
FilmArray® ułatwia dostarczenie szybkich, kompleksowych i dokładnych wyników z wykorzystaniem zaawansowanych metod diagnostyki molekularnej.
Sprawna aparatura i sprzęt medyczny są niezbędne przy zapewnieniu ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych, jak również do zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta i personelu. Szpital dąży do wymiany wysłużonego i wymagającego częstych napraw sprzętu na nowy, a pozwala na to między innymi wyżej wymieniony Projekt.
 
W pracowni bakteriologii
 
W pracowni bakteriologii
W pracowni bakteriologii