Jak informowaliśmy w styczniu br. w szpitalu rozpoczęły się prace modernizacyjne związane z rozbudową naszej lecznicy. Teraz chcieliśmy poświęcić kilka słów opisując plany prac.

Głównym zamysłem planowanej inwestycji było dostosowanie oddziałów i działów szpitalnych do realizacji świadczeń związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem chorób zakaźnych, oraz szczególne dostosowanie SOR do wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz.U. 2019 poz. 1213).

 

Prace w obrębie SOR:

 • Wykonanie wejścia dla pieszych niezależnego od innych wejść, przystosowanego dla potrzeb osób niepełnosprawnych – dobudowa windy,
 • Stworzenie bezkolizyjnych traktów komunikacyjnych, niezależnych od ogólnodostępnych traktów szpitalnych – w tym inna lokalizacja Pracowni Tomografii Komputerowej likwidująca konieczność transportu pacjentów szpitalnych do Pracowni przez obszar SOR,
 • Utworzenie strefy izolacyjnej - zespołu pomieszczeń związanych z przyjęciem, diagnozowaniem i czasową izolacją pacjentów z podejrzeniem choroby zakaźnej,
 • Zapewnienie pomieszczeń dla wstępnej segregacji medycznej,
 • Rozdział dróg czystych i brudnych oddziału i reorganizacja zaplecza personelu,
 • Stworzenie możliwości przyjmowania i diagnozowania pacjentów „czystych” bez kolizji ze strefą brudną (budowa zespołu izby przyjęć z niezależnym wejściem z zewnątrz),
 • Obszar przeznaczony na wymienione funkcje powiększy się po rozbudowie i przebudowie z 544 m² do 780 m².

 

Relokacja Pracowni Tomografii Komputerowej

Wyniesienie Pracowni do nowej planowanej dobudowy od strony ulicy Sienkiewicza, co pozwoli na diagnostykę pacjentów leżących szpitala i przyjmowanie pacjentów ambulatoryjnych bez wchodzenia w obszar i trakty komunikacyjne SOR. Powierzchnia Pracowni po rozbudowie i przebudowie nie powiększy się, natomiast umożliwi wykonanie prac dostosowawczych SOR i prawidłowy rozdział dróg komunikacyjnych w przypadku powszechnego wystąpienia chorób zakaźnych. Powierzchnia Pracowni w rozbudowanej części wyniesie 79 m².

 

Relokacja Chirurgii jednego dnia – okulistyka

W ramach przebudowy zaplanowano utworzenie nowego zespołu pomieszczeń nad Pracownią TK, o pow. użytkowej 108 m², dla udzielania tych świadczeń zapewniającego znaczącą poprawę warunków przyjęcia, diagnozowania, pielęgnacji i wypoczynku po zabiegu. Zwiększenie ogólnej powierzchni oddziału, i scentralizowanie funkcji w jednym obszarze, a przede wszystkim wyniesienie oddziału z dotychczas wykorzystywanych pomieszczeń.

 

Prace w obrębie Bloku Operacyjnego

W kolejnym etapie powstaną nowe pomieszczenia dla Bloku Operacyjnego o łącznej powierzchni 108 m² pow. z przeznaczeniem  dla magazynu podręcznego. Jednocześnie zostanie wykonana dobudowa przystanku windy umożliwiająca transport pionowy osób i materiałów w obręb śluz personelu Bloku Operacyjnego.

Od strony głównego wejścia szpitala zostaną dobudowane powierzchnie z przeznaczeniem na:

 • na parterze - Izbę Przyjęć Planowych z niezależnymi gabinetami badań.
 • na I piętrze - Zwiększenie powierzchni Oddziału Udarowego o 51 m² poprzez dobudowę nowego układu komunikacyjnego pozwalającego na lepszy rozdział ruchu czystego i brudnego w przypadkach hospitalizowania pacjentów z zakażonych covid-19. Wyniesienie do oddzielnej strefy 2 pomieszczeń personelu umożliwiające poprawę organizacji świadczeń udzielanych na oddziale. Dobudowa przystanku windy pozwalająca na rozdział ruchu czystego i brudnego w zakresie transportu pionowego w okresach powszechnego występowania chorób zakaźnych.
 • na II piętrze - Zwiększenie powierzchni Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu o 72 m² i wyniesienia do oddzielnej strefy komunikacji pomieszczeń czystych personelu, zwiększenie powierzchni pacjentów na Oddziale.

Dobudowa przystanku windy poprawiająca dostęp dla osób niepełnosprawnych oraz rozdział dróg komunikacyjnych w przypadkach leczenia osób z chorobami zakaźnymi.

 

Poza powyższym:

Rozbudowa oddziałów leczniczych które muszą znajdować się w kondygnacjach nadziemnych wymaga posadowienia rozbudowywanej bryły na poziomie istniejącego budynku - wykonania podpiwniczenia. Na poziomie piwnic zwiększy się pow. użytkowa o 177 m². Powierzchnia zostanie wykorzystana na:

 • pomieszczenia techniczne dla centralnej instalacji gazów medycznych,
 • pomieszczenia rozdzielni i zasilania rezerwowego w zakresie energii elektrycznej,
 • powiększenie funkcji magazynowych,
 • poprawę rozwiązań komunikacyjnych na poziomie piwnic.