przetarg nieograniczony o wartości zamówienia większej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych /tekst. jedn. Dz. U. z 2019r.  poz. 1843 ze zm./ na zadanie pn.:

Dostawa produktów leczniczych i dietetycznych

 

Nr postępowania: SPZOZ_NT/DZP/PN/09/19

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, komunikacja w postepowaniu oraz składanie ofert odbywa się za pomoca dedykowanej platformy zakupowej pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_nowytomysl

w zakładce "Postępowania"

 

przetarg nieograniczony o wartości zamówienia mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych /tekst. jedn. Dz. U. z 2019r.  poz. 1843 ze zm./ na zadanie pn.

Zakup energii elektrycznej dla SPZOZ w Nowym Tomyślu

Nr postepowania: SPZOZ_NT/DZP/PN/08/19

Termin składania ofert:  18.11.2019   godz. 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn:

USŁUGA CAŁODOBOWEGO DOSTARCZANIA POSIŁKÓW

DLA PACJENTÓW SZPITALA

ZAMÓWIENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE

Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza od 750.000 Euro

Postępowanie prowadzone zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), a w pozostałym zakresie zasady prowadzenia postępowania reguluje niniejsze Ogłoszenie o zamówieniu.

Nr postępowania: SPZOZ_NT/DZP/PN/07/19

Termin składania ofert: 23.10.2018 godz. 11:00

przetarg nieograniczony o wartości zamówienia mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych /tekst. jedn. Dz. U. z 2018r.  poz. 1986 ze zm./ na zadanie pn.:

DOSTAWA  ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH

Nr postępowania: SPZOZ_NT/DZP/PN/06/19

Nowy termin składania ofert:  08.10.2019 godz. 10:00