Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn:

USŁUGA CAŁODOBOWEGO DOSTARCZANIA POSIŁKÓW

DLA PACJENTÓW SZPITALA

ZAMÓWIENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE

Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza od 750.000 Euro

Postępowanie prowadzone zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), a w pozostałym zakresie zasady prowadzenia postępowania reguluje niniejsze Ogłoszenie o zamówieniu.

Nr postępowania: SPZOZ_NT.DZP.241.06.20

Termin składania ofert: 27.11.2020 godz. 11:00

 

przetarg nieograniczony o wartości zamówienia mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych /tekst. jedn. Dz. U. z 2019r.  poz. 1843 ze zm./ na zadanie pn.

Zakup energii elektrycznej dla SPZOZ w Nowym Tomyślu

Nr postepowania: SPZOZ_NT.DZP.PN.241.05.20

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, komunikacja w postepowaniu oraz składanie ofert odbywa się za pomoca dedykowanej platformy zakupowej pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_nowytomysl

w zakładce "Postępowania"

 

przetarg nieograniczony o wartości zamówienia większej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych /tekst. jedn. Dz. U. z 2019r.  poz. 1843 ze zm./ na zadanie pn.:

DOSTAWA ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO BADAŃ LABORATORYJNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ APARATÓW DIAGNOSTYCZNYCH

 

Nr postępowania: SPZOZ_NT. DZP.241.04.20

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, komunikacja w postepowaniu oraz składanie ofert odbywa się za pomoca dedykowanej platformy zakupowej pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_nowytomysl

w zakładce "Postępowania"

przetarg nieograniczony o wartości zamówienia mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych /tekst. jedn. Dz. U. z 2019r.  poz. 1843 ze zm./ na zadanie pn.:

DOSTAWA MEDYCZNYCH MATERIAŁÓW SZEWNYCH
ORAZ STAPLERÓW, SIATEK I TAŚM CHIRURGICZNYCH

 

Nr postępowania: SPZOZ_NT. DZP.241.3.20