przetarg nieograniczony o wartości zamówienia mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych /tekst. jedn. Dz. U. z 2019r.  poz. 1843 ze zm./ na zadanie pn.

Kompleksowa usługa prania i dezynfekcji bielizny i odzieży szpitalnej wraz z dzierżawą bielizny

Nr postepowania: SPZOZ_NT.DZP.PN.241.10.20

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, komunikacja w postepowaniu oraz składanie ofert odbywa się za pomoca dedykowanej platformy zakupowej pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_nowytomysl

w zakładce "Postępowania"

przetarg nieograniczony o wartości zamówienia mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych /tekst. jedn. Dz. U. z 2019r.  poz. 1843 ze zm./ na zadanie pn.

DOSTAWA MATERIAŁÓW DO BADAŃ BAKTERIOLOGICZNYCH

WRAZ Z DZIERŻAWĄ URZĄDZEŃ

 

Nr postepowania: SPZOZ_NT.DZP.PN.241.11.20

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, komunikacja w postepowaniu oraz składanie ofert odbywa się za pomoca dedykowanej platformy zakupowej pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_nowytomysl

w zakładce "Postępowania"

przetarg nieograniczony o wartości zamówienia mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych /tekst. jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm./ na zadanie pn.:

DOSTAWA PŁYNÓW I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO TERAPII NERKOZASTĘPCZYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ APARATÓW DO HEMOFILTRACJI

 

Nr postępowania: SPZOZ_NT.DZP.PN.241.07.20

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, komunikacja w postępowaniu oraz składanie ofert odbywa się za pomocą dedykowanej platformy zakupowej pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_nowytomysl (https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_nowytomysl)
w zakładce "Postępowania"

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn:

USŁUGA CAŁODOBOWEGO DOSTARCZANIA POSIŁKÓW

DLA PACJENTÓW SZPITALA

ZAMÓWIENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE

Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza od 750.000 Euro

Postępowanie prowadzone zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), a w pozostałym zakresie zasady prowadzenia postępowania reguluje niniejsze Ogłoszenie o zamówieniu.

Nr postępowania: SPZOZ_NT.DZP.241.06.20

Termin składania ofert: 27.11.2020 godz. 11:00