przetarg nieograniczony o wartości zamówienia mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych /tekst. jedn. Dz. U. z 2018r.  poz. 1986 ze zm./ na zadanie pn.:

DOSTAWA ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO BADAŃ LABORATORYJNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ APARATÓW DIAGNOSTYCZNYCH

 

Nr postępowania: SPZOZ_NT/DZP/PN/04/19

Uwaga!

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

Nowy termin składania ofert: 02.07.2019 godz. 10:00

 

postępowanie w formie zapytania ofertowego o wartości zamówienia mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych /tekst. jedn. Dz. U. z 2018r.  poz. 1986 ze zm./  na

DZIERŻAWA APARATU DO HEMOFILTRACJI WRAZ Z DOSTAWĄ PŁYNÓW I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO TERAPII NERKOZASTĘPCZYCH

 

Nr postępowania: SPZOZ_NT/DZP/ZO/09/19

Termin składania ofert:

14 czerwca 2019 roku, do godz. 10:00

przetarg nieograniczony o wartości zamówienia mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych /tekst. jedn. Dz. U. z 2018r.  poz. 1986 ze zm./ na zadanie pn.:

Bezgotówkowy zakup paliw płynnych do pojazdów służbowych

 

Nr postępowania: SPZOZ_NT/DZP/PN/03/19

Termin składania ofert: 12.06.2019 godz. 10:00

postępowanie w formie zapytania ofertowego o wartości zamówienia mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych /tekst. jedn. Dz. U. z 2018r.  poz. 1986 ze zm./  na

 Usługa odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych

Nr postępowania: SPZOZ_NT/DZP/ZO/08/19

Termin składania ofert:

31 maja 2019 roku, do godz. 11:00