przetarg nieograniczony o wartości zamówienia większej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych /tekst. jedn. Dz. U. z 2015r.  poz. 2164 ze zm./ na dostawę produktów farmaceutycznych.

Nr postępowania: SPZOZ_NT/DZP/PN/05/16

Termin składania ofert: 16.05.2016 godz. 10:00

przetarg nieograniczony o wartości zamówienia mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych /tekst. jedn. Dz. U. z 2015r.  poz. 2164 ze zm./ na usługę całodobowego dostarczania posiłków dla pacjentów szpitala .

Nr postępowania: SPZOZ_NT/DZP/PN/04/16

Termin składania ofert: 08.04.2016 godz. 10:00

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych /tekst. jedn. Dz. U. z 2015r.  poz. 2164 ze zm./ na dostawę medycznych materiałów szewnych oraz siatek i taśm chirurgicznych.

Nr postępowania: SPZOZ_NT/DZP/PN/3/16

Termin składania ofert: 11.03.2016 godz. 10:00

 Wobec niemożliwej do usunięcia przeszkody wynikającej z omyłki pisarskiej polegającej na błędnym wskazaniu daty rozpatrzenia ofert (wskazana data rozpatrzenia ofert przekracza datę rozpoczęcia udzielania świadczeń określonych postępowaniem) Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Tomyślu z dniem 1 lutego 2016r. odwołuje konkurs na udzielanie świadczeń z zakresu obsługi elektroradiologicznej wykonywanej przez techników RTG.

Dyrektor SPZOZ Janusz Nowak