Wobec niemożliwej do usunięcia przeszkody wynikającej z omyłki pisarskiej polegającej na błędnym wskazaniu daty rozpatrzenia ofert (wskazana data rozpatrzenia ofert przekracza datę rozpoczęcia udzielania świadczeń określonych postępowaniem) Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Tomyślu z dniem 1 lutego 2016r. odwołuje konkurs na udzielanie świadczeń z zakresu obsługi elektroradiologicznej wykonywanej przez techników RTG.

Dyrektor SPZOZ Janusz Nowak

przetarg nieograniczony o wartości zamówienia mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych /tekst. jedn. Dz. U. z 2013r.  poz. 907 ze zm./ na dostawę medycznego sprzętu jednorazowego użytku.

Nr postępowania: SPZOZ_NT/DZP/PN/2 /16

Ze względu na dużą ilość pytań termin składania ofert zostanie przesunięty.

Nowy termin składania ofert: 10.02.2016 godz. 10:00

Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie obsługi elektroradiologicznej przez techników RTG przy wykonywaniu badań elektroradiologicznych i tomografii komputerowej. Przedmiot zamówienia obejmuje też kierowanie zespołem techników RTG oraz wykonywanie czynności Inspektora ochrony radiologicznej.

przetarg nieograniczony o wartości zamówienia mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych /tekst. jedn. Dz. U. z 2013r.  poz. 907 ze zm./ na usługę odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych.

Nr postępowania: SPZOZ_NT/DZP/PN/1 /16

Termin składania ofert: 29.01.2016 godz. 10:00