przetarg nieograniczony o wartości zamówienia mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych /tekst. jedn. Dz. U. z 2013r.  poz. 907 ze zm./ na dostawę medycznych materiałów szewnych oraz siatek i taśm chirurgicznych.

Nr postępowania: SPZOZ_NT/DZP/PN/3 /15

Termin składania ofert: 23.03.2015 godz. 10:00

przetarg nieograniczony o wartości zamówienia mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych /tekst. jedn. Dz. U. z 2013r.  poz. 907 ze zm./ na dostawę materiałów do badań bakteriologicznych wraz z dzierżawą aparatu diagnostycznego.

Nr postępowania: SPZOZ_NT/DZP/PN/2 /15

Termin składania ofert: 17.03.2015 godz. 10:00

przetarg nieograniczony o wartości zamówienia mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych /tekst. jedn. Dz. U. z 2013r.  poz. 907 ze zm./ na dostawę modułów systemu informatycznego w celu rozszerzenia istniejącego zintegrowanego systemu informatycznego Szpitala wraz z wdrożeniem i integracją.

Nr postępowania: SPZOZ_NT/DZP/PN/1 /15

Zmiana terminu składania ofert:

Termin składania ofert: 23.02.2015 godz. 10:00

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT – LEKARZE ODDZIAŁU POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNEGO

„Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu ul. Poznańska 30, 64-300 Nowy Tomyśl działając na podstawie art. 26 ustawy z 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U.2013.217 j.t. z późn.zm.) ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie następujących świadczeń zdrowotnych:

Usługi lekarskie realizowane w Szpitalu Powiatowym w Nowym Tomyślu w zakresie wykonywania procedur i opieki nad pacjentkami  w Oddziale  Położniczo-Ginekologicznym (CPV 85121210-8 Usługi ginekologiczne lub położnicze),

w tym 1 kontrakt lekarza Kierownika-Koordynatora Oddziału Położniczo-Ginekologicznego (CPV 85121210-8 Usługi ginekologiczne lub położnicze oraz CPV 75122000-7 usługi administracyjne w zakresie opieki zdrowotnej).